Геля А.А. Роль сучасних інформаційних технологій у навчанні іноземних мов у початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Геля Ангеліна Анатоліївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розкрито зміст поняття «інформаційно-комунікаційні технології», розглянуто деякі напрями їх використання на уроках іноземної мови на початковому етапі, обґрунтована доцільність їх використання як ефективного засобу формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, ефективний засіб, іншомовна комунікативна компетентність, учні початкової школи.


В статье раскрыто содержание понятия «информационно-коммуникационные технологии», рассмотрены некоторые направления их использования на уроках иностранного языка на начальном этапе, обоснована целесообразность их использования как эффективного средства формирования иноязычной коммуникативной компетентности учащихся начальной школы.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, эффективное средство, иноязычная коммуникативная компетентность, ученики начальной школы.


The article explores the content of the concept «information and communication technologies», some ways of their use in foreign language lessons at an elementary level are highlighted, the expediency of their use as an effective means of foreign language communicative competence forming of elementary school students is considered.

Key words: information and communication technologies, effective means, foreign language communicative competence, primary school students.

Зміст

Актуальність теми

Сучасне суспільство характеризується глобальним процесом інформатизації, одним із пріоритетних напрямків якого є інформатизація освіти – впровадження засобів нових інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у систему освіти, зокрема, у навчання іноземної мови (ІМ) у загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ), з метою формування всебічно розвиненої особистості, здатної самостійно набувати необхідних знань, уміло застосовувати їх на практиці, працювати з різноманітною інформацією, критично мислити, бути комунікабельним, контактним у різних соціальних та мовленнєвих групах, самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівня.

Використання засобів ІКТ у процесі навчання ІМ виступає не самоціллю, а педагогічно виправданим підходом, що має розглядатися в плані педагогічних переваг порівняно з традиційними технологіями організації навчального процесу з ІМ як в основній, так і у початковій школі.


Аналіз досліджень

Проблемі розробки і впровадження нових ІКТ у навчальний процес, як засвідчує аналіз та дослідження сучасної науково-методичної літератури, присвячена значна кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких дослідження Бикова В.Ю., Жалдака М.І., Згуровського М., Кухаренко В.М., Морзе Н.В., Ракова С.А. та інших (Україна), Пейперта С., Резніка М. (США); Патаракіна Е.Д., Полат Е.С., Хуторського А.В., Ярмахова Б.Б., Ястребцева О. (Росія).

Питання використання ІКТ у навчанні ІМ розглядали у своїх дослідженнях О. Зимовець, О. Зубов, Л. Карташова, Л. Морська, В. Редько, Ю. Гапон, В. Ніколаєва, В. Ляудіс, Є. Маслико, Е. Носенко, О. Палий, K. Brucher, M. Collins, M. Simonson, A. Thompson та інші науковці.

Проблема ранньої іншомовної освіти і, зокрема використання ІКТ, які є однією з важливих ланок у системі навчання ІМ у початковій школі, є надзвичайно актуальною серед американських науковців (Дж. Каммінз, А. Фітцпатрік, К. Далберг, Х. Кертан, Н. Роудз, І. Пуфаль та інші).


Постановка мети дослідження

Незважаючи на те, що вченими проведено багато досліджень з питань, що стосуються розробки і впровадження нових ІКТ у навчальний процес у ЗНЗ загалом і у процес навчання ІМ зокрема, проблема використання означених технологій на уроках іноземної мови як ефективного засобу формування іншомовної комунікативної компетенції учнів у початковій школі майже не висвітлено у вітчизняній науково-методичній літературі.

Отже, з огляду на вищесказане, існує необхідність подальших досліджень питання формування іншомовної комунікативної компетенції учнів початкової школи засобами ІКТ.

Метою статті є розкриття змісту поняття «інформаційно-комунікаційні технології», розгляд можливостей їх використання на уроках іноземної мови на початковому етапі з метою формування іншомовної комунікативної компетенції молодших школярів.


Виклад основного матеріалу

Основною метою навчання ІМ у ЗНЗ є формування належного рівня комунікативної компетентності, яка включає мовну, мовленнєву і соціокультурну компетенції. Ефективним засобом формування зазначеної компетентності є, на наш погляд, науково-обґрунтоване та методично дозоване використання ІКТ.

Інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення ефективності різних видів діяльності [1, с.29].

У межах нашої статті ми розглянемо можливості використання ІКТ у формуванні мовної компетенції, яка у свою чергу включає фонетичну, орфографічну, лексичну і граматичну компетенції.

Фонетична компетенція передбачає володіння учнями звуками, звукосполученнями, наголосом і основними інтонаційними моделями. Важливим під час навчання іншомовної фонетики є прослуховування зразків вимови носіїв мови, яка вивчається. Дуже важливим є і запис мовлення самого учня, що дозволяє йому почути себе зі сторони, порівняти зі зразком, а потім внести корективи [2, c.75]. Тут у нагоді і стануть ІКТ, а саме навчальні програми, які передбачають режим роботи з мікрофоном. Після прослуховування зразка мовлення учень повторює його за диктором і на екрані з’являється графічне зображення звуку диктора й учня, при порівнянні яких видно всі неточності. Учень намагається домогтися графічного зображення вимовленого звуку максимально наближеного до зразка. «Пан Коцький. Англійська абетка. Версія 1.1» та «Пан Коцький розмовляє англійською» – веселі та пізнавальні ігри, які учитель ІМ може використовувати у початковій школі. Ці ігри допоможуть учням вивчити букви англійської абетки, ознайомитись з новими англійськими словами, навчитися правильно їх вимовляти.

Формування орфографічної компетенції може стати набагато цікавішим для учнів завдяки використанню різних комп’ютерних навчальних програм, зокрема «Bridge to English», яка вирішує відразу два завдання: правильне написання слів мови, яка вивчається, і освоєння клавіатури. Майже кожне завдання цієї програми передбачає друкування англійських слів і речень.

ІКТ дозволяють формувати орфографічні вміння й навички з опорою на всі види орфографічної пам’яті. Написання звукових диктатів передбачає використання слухової пам’яті для запам’ятовування фонем на слух, такі диктанти дозволяють учневі працювати у власному темпі, у разі необхідності повернутися до прослуховування деяких частин тексту або окремих його речень. Окрім того, диктанти озвучуються відомими діячами мистецтва або дикторами, що дозволяє учневі слухати правильну літературну мову. Зорова пам’ять залучається при виконанні зорових диктантів, які передбачають написання орфограм з опорою на наочність (схеми, ілюстрації тощо), яка завдяки ІКТ може бути кольоровою, анімаційною, супроводжуватися звуковими ефектами. Важливим у навчанні орфографії є також поскладове проговорювання, яке може виконуватися учнями під час індивідуальної роботи за комп’ютером, у той час як у традиційному навчанні учні заважають один одному, тому що це залежить від швидкості виконання завдання учнем, сили його голосу.

Використання ІКТ є ефективним засобом формування лексичної компетенції учнів початкової школи як на етапі ознайомлення з новими лексичними одиницями (ЛО), так і на етапі автоматизації. На етапі ознайомлення з новою ЛО учитель за допомогою ІКТ може одночасно демонструвати на екрані графічну форму конкретної ЛО, її зображення, а також надати учням можливості прослуховувати її. На етапі автоматизації ЛО ІКТ дозволяють учителю урізноманітнити тренувальні вправи, спрямовані на опрацювання різних аспектів слова: його форми, значення і вживання, що дозволяє підтримувати зацікавленість учнів та інтенсифікувати процес засвоєння лексики [2, с.76].

При навчанні іншомовної лексики у початковій школі учитель може скористатися навчальними програмами «Я і моя сім’я», «Мишка Мія вчить мови», завдяки яким навчання проходить у легкій ігровій формі, викликає значний інтерес до подальшого засвоєння складніших мовних програм.

Значною перевагою застосування ІКТ у навчанні іншомовної граматики є можливість узагальнення граматичного матеріалу за допомогою таблиць, схем, діаграм, що дозволяє значно скоротити обсяг текстової інформації, що є дуже важливим для образного запам’ятовування фактичного матеріалу. Окрім того, ІКТ дозволяють урізноманітнити процес ознайомлення з новою граматичною структурою (ГС) – це може бути текст для прослуховування або читання, у якому кольором або шрифтом виділяються нові ГС, анімаційні схеми, які ілюструють граматичне явище тощо.

Навчальні програми на зразок «Bridge to English» включають різноманітні граматичні вправи, особливістю яких є миттєва перевірка правильності виконання. При цьому помилки, які допустив учень, виділяються кольором, іноді супроводжуються звуковим сигналом, що сприяє кращому запам’ятовуванню. У разі потреби учень може звернутися до граматичних довідників, які є складовою майже всіх сучасних програмних засобів [2, с.77].

Таким чином, використання ІКТ дає можливість учителю ІМ навчати і виховувати учнів на новому високому рівні. Вчитель перестає бути основним джерелом інформації, він виступає у ролі «диспетчера», який керує роботою школярів у самостійному оволодінні знаннями.

Варто зазначити, що ефективність використання ІКТ у навчанні ІМ молодших школярів забезпечується за умов володіння учителем методикою їх застосування у навчально-виховному процесі.


Висновок

Отже, підсумовуючи розглянутий вище матеріал, можна зробити висновок, що використання ІКТ на уроках ІМ у початковій школі надає учителю широкі можливості для суттєвого підвищення якості навчального процесу, ефективно сприяє формуванню комунікативної компетентності, зокрема мовної компетенції, підвищує як рівень засвоєння знань, так і інтерес до навчання в цілому.

Перспективи подальшого дослідження проблеми ми вбачаємо в аналізі використання ІКТ в процесі формування іншомовної мовленнєвої компетенції учнів початкової школи.


Список використаних джерел

  1. Співаковський О.В., Петухова Л.Є., Коткова В.В. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі. – Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта». – Херсон, 2011. – 267с.
  2. Фоміних Н.Ю. Дидактичні можливості ІКТ щодо формування комунікативної компетенції учнів. – Горизонты образования. – № 1 (31). – 2011. – С. 74-79.
  3. Fitzpatrick A. The impact of information and communications technologies on the teaching of foreign languages and on the role of teachers of foreign languages [Electronic resource] / A. Fitzpatrick, G. Davies. – International Certificate Conference, 2003. – 103 р. – Available from: http://ec.europa.eu/education/ policies/lang/doc/ict.pdf


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама