Висоцька М.І. Дидактичні особливості використання мультимедійних технологій навчання іноземної мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Висоцька Марія Іванівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті обґрунтовано доцільність використання мультимедійних технологій під час вивчення іноземної мови, що значно підвищує якість навчання учнів. Вказано на необхідність розробки дидактичних матеріалів нового покоління та використання комп’ютера як технічного засобу навчання.

Ключові слова: мультимедійні технології, іноземна мова, комп’ютер, навчання.


В статье обоснована целесообразность использования мультимедийных технологий при изучении иностранного языка, что значительно повышает качество обучения учащихся. Указано на необходимость разработки дидактических материалов нового поколения и использования компьютера в качестве технического средства обучения.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, иностранный язык, компьютер, обучение.


The article substantiates the feasibility of using multimedia technologies in the foreign language study, which greatly improves the quality of students’ education. The need for developing a new generation of teaching materials and computer usage as technical training.

Key words: multimedia technology, foreign language, computer, training.

Зміст

Актуальність теми

Незалежно від бажання людей в їх життя влилися і стали його органічною часткою електронні засоби зв’язку, цифрові технології, комп’ютерна техніка. Тому проникнення сучасних, в тому числі і мультимедійних, технологій в галузь освіти є закономірним і невідворотним [6, с.20].

Разом з тим, за останні роки зросли вимоги, щодо рівня оволодіння іноземною мовою учнями загальноосвітньої школи. Значне зростання інтересу до вивчення іноземної мови, зокрема англійської мови, в Україні викликане перебудовою зовнішньоекономічної діяльності підприємств, застосування нових форм співробітництва. Для задоволення цього запиту зроблено не мало: учні загальноосвітньої школи починають вивчати іноземної мови з другого року навчання, створено сучасні підручники: процес навчання інтенсифікується з урахуванням досліджень з педагогіки, психології, лінгвістики, методики навчання іноземної мови й інформатики. Це стосується і початкової школи [10, с.1].

Актуальним на сьогодні постає питання встановлення мотивації і зацікавленості до процесу вивчення іноземної мови. Традиційне навчання спрощує здатність учнів осягнути іноземну мову і перешкоджає їх розумінню структури і функції мови, робить пасивними одержувачами знань. Для подальшої опитимізації та підвищення ефективності процесу навчання все частіше застосовуються мультимедійні засоби. Мультимедійне забезпечення навчального курсу може активізувати пізнавальну діяльність учнів; візуальне і яскраве мультимедійне забезпечення навчального курсу перетворює заняття англійської мови на цікаву подорож до англомовної країни. Таким чином, мультимедійні технології в навчанні - унікальні і цілком збільшують активне мислення учнів і їх комунікативні здібності в соціальній практиці [2, с.15].

Дослідження шляхів підвищення ефективності навчання іноземної мови в початковій школі займаються багато вчених (І.Зимня, С.Ніколаєва, Т.Пахомова та інші). Вони збагачують методику новими науковими положеннями стосовно навчання аудіювання і говоріння, тестових форм контролю й інших аспектів навчального процесу. Проте, як показує практика навчання, реальний рівень володіння учнями іноземною мовою після закінчення початкової школи часто виявляється недостатнім для реалізації іншомовного спілкування у межах вимог Програми та симпозіуму Ради Європи. Одним із шляхів можливого покращення навчання іноземної мови у початковій школі є використання новітніх інформаційних технологій навчання [3, с.120].

Під мультимедійними засобами розуміють сукупність візуальних, аудіо- та інших засобів відображення інформації, що інтегровані в інтерактивному програмному середовищі.

Мультимедіа – це сукупність комп’ютерних технологій, в якій одночасно використовується кілька інформаційних середовищ: графіка, текст, відео, фотографія, анімація, звукові ефекти, високоякісний звуковий супровід [5, с.85].


Аналіз досліджень

Дослідженням проблеми використання новітніх інформаційних технологій навчання у навчанні іноземної мови займаються Ю. Гапон, В. Ляудіс, Є. Маслико, Е. Носенко, О. Палій, K. Brucher, M. Collins, M. Simonson, A. Thompson та інші [10, с.2].

Постановка мети дослідження

У той же час, деякі аспекти використання новітніх мультимедійних технологій навчання, а саме комп’ютерні технології у початкові школі потребують подальших досліджень. Це стосується психологічних передумов використання новітніх мультимедійних технологій навчання у процесі вивчення іноземної мови молодшими школярами, умов вибору та функціонування новітніх мультимедійних технологій навчання, організації процесу навчання іноземної мови з їх застосуванням.

Значний навчальний потенціал і недостатня розробка вказаних аспектів використання новітніх мультимедійних технологій навчання у процесі вивчення іноземної мови учнями молодшого шкільного віку, відсутність цілісної концепції формування навичок і вмінь іншомовного мовлення в початковій школі з використанням новітніх мультимедійних технологій навчання і є метою нашого дослідження.


Виклад основного матеріалу

Поява інноваційних інформаційних технологій в педагогіці не є випадковістю. Педагогіка вже давно шукає шляхи досягнення якщо не абсолютного, то високого і стабільного результату в роботі з класом у школі. У декого є заперечення філософського або практичного характеру. Однак усі згодні з тим, що певна адаптація школи до комп’ютерного століття необхідна. Єдиної ж думки про те, якою вона повинна бути, на сьогоднішній день не існує. Новітні мультимедійні засоби навчання відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення усяких професійних навиків, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання. Комп’ютери значно розширюють можливості вчителів, сприяють індивідуалізації навчання, активізації пізнавальної діяльності учнів, а також дозволяють максимально адаптувати процес навчання до індивідуальних особливостей учнів. Тобто кожен учень отримує можливість працювати в своєму режимі, вибрати такий темп, при якому пройдений матеріал оптимально завоюється [10, с.3].

Мультимедійні технології навчання надають можливості учителю для досягнення дидактичної мети застосовувати як окремі види навчальної роботи, так і будь-який їхній набір, тобто спроектувати навчальне середовище. Орієнтовані на вчителя інструментальні засоби дозволяють йому оперативно поновлювати зміст навчальних і контролюючих програм відповідно до появи нових знань і технологій. Вчитель одержує додаткові можливості для підтримки і спрямовування розвитку особистості учня, творчого пошуку й організації їхньої спільної роботи. Також комп’ютер бере на себе дуже велику частину рутинної, тривалої для вчителя роботи, вивільняючи йому тим самим час для творчої роботи. Комп’ютер використовується як допоміжний засіб для ефективного розв’язання вже існуючої системи дидактичних завдань.[4, с.504] Він може бути засобом, на який покладено вирішення окремих дидактичних завдань при збереженні загальної структури, мети і завдань без машинного навчання. При цьому сам навчальний зміст не закладається в комп’ютер. Використовуючи комп’ютер, можна ставити і вирішувати нові дидактичні завдання, що не розв’язані традиційним шляхом. Характерними є імітаційно-моделювальні програми, наприклад комп'ютерні програми з імітації експерименту. У цих програмах об'єктом засвоєння виступають: а) зовнішні параметри того або іншого процесу; б) закономірності, не доступні для спостереження в природних умовах; в) зв'язки імітованих явищ з тими параметрами, які автоматично задані програмою; г) пошук параметрів, що оптимізують проходження імітованого процесу тощо.

Застосування комп’ютерів на уроках іноземної мови значно підвищує інтенсивність навчального процесу, засвоюється значно більша кількість матеріалу, ніж при традиційному навчанні. Крім того, цей матеріал закріплюється міцніше. Комп’ютер забезпечує і всебічний контроль за навчальним процесом. При використанні комп’ютера для контролю досягається і більша об’єктивність оцінки, оскільки відбувається одночасна перевірка знань усіх учнів. Необхідно також зазначити, що комп’ютер нівелює такий негативний психологічний фактор, як відповідеобоязнь; під час традиційних занять - різні фактори такі, як дефект вимови, страх зробити помилку, невміння вголос формулювати свої думки. Такі перешкоди можуть завдати учневі проявити свої реальні знання. Залишаючись наодинці з комп’ютером, учень, як правило, не відчуває ніяковості і намагається проявити максимум своїх знань [8, с.24].

Сприятливі умови створюють комп’ютери і для організації учнями самостійної роботи на уроках іноземної мови. Учень може використовувати комп’ютер як для вивчення окремих тем, так і для самоконтролю отриманих знань. При чому комп’ютер може скільки завгодно повторювати одне й те саме завдання, і в кінцевому рахунку це призводить до такого корисного явища, як автоматизація того чи іншого навику. Комп’ютер має багато технічних можливостей: графіку, звук, анімацію, що робить його привабливим для учнів. Але головне, що відрізняє комп’ютер від інших засобів навчання - це можливості діалогу неформального діалогу, коли комп’ютер ставить запитання, а школяр повинен відповідати в жорстоко заданих рамках інтерактивного діалогу: коли головною у діалозі стає дитина, коли вона нав’язує комп’ютеру свої правила або навчає його, примушуючи використовувати певні дії [1, с.25].

Одним з найбільш революційних досягнень людства за останні роки стало створення всесвітньої мережі або Internet. Застосування кіберпростору в навчальному процесі є абсолютно новим напрямком загальної дидактики, оскільки це торкається всіх сторін навчання, починаючи від вибору прийомів та стилю роботи, закінчуючи змінами вимог до рівня учнів. Інтернет створює унікальні можливості для тих, хто вивчає іноземну мову, дає змогу користуватися автентичними текстами, слухати й спілкуватися з носіями мови, тобто він створює природне мовне середовище. Але постає питання, як цим користуватися? Як все це вписати в реальний навчальний процес при досить обмеженому обсязі мовних засобів у загальноосвітній школі?

Використання Інтернету на уроці іноземної мови не повинно бути самоціллю. Насамперед, учителю необхідно дати відповідь на запитання: для кого, для чого, коли, в якому обсязі повинен бути використаний Інтернет, оскільки дуже важко зорієнтуватися у величезному об’ємі інформації. Сайти, які є корисними для вчителя іноземної мови і які можуть бути використані на уроці, можна розділити на інформаційні та власне навчальні. Інформаційні сайти використовують для добору цікавих текстових документів, творчих завдань. Спеціальні навчальні сайти містять різні види робіт, вони розроблені з урахуванням рівня знань учнів. Робота саме з такими сайтами є цікавою і корисною у вивченні мови. Крім того, є група вузькоспеціальних навчальних сайтів, призначених для навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності (читання, письма, говоріння та аудіювання), вивчення фонетики, граматики, лексики тощо. У роботі з навчальними сайтами обирається той рівень складності, який відповідає рівню підготовки учнів. Навчальні сайти, зазвичай, мають кілька рівнів складності; щодо інформаційних сайтів, то учитель має сам визначитися з добором матеріалу відповідної складності [9, с.118].

Організація ефективного навчання за допомогою навчальних сайтів залежить від таких факторів:

 • чіткого формулювання завдань;
 • конкретних вказівок щодо їх виконання;
 • добору матеріалу відповідно до потреб комунікації та компетенції учнів;
 • вмілого використання часу і простору.

Учитель має пропонувати завдання, спрямовувати пошукову діяльність учнів, допомагати їм зрозуміти інформацію та спілкуватися в Інтернеті іноземною мовою. Вчитель повинен бути поруч з учнем, коли він потребує допомоги, однак не заважати йому працювати самостійно, стежити за часом, спрямовуючи роботу таким чином, щоб усі учні були задіяні протягом усього заняття. Учитель співпрацює з учнями, використовуючи технічний засіб, що є надзвичайно привабливим для учнів.

Найбільш широко використовується організоване спілкування за допомогою телекомунікаційних мереж: листування між окремими учнями і між цілими класами та школами, обмін інформацією між навчальними закладами різних міст, країн. У цьому випадку вчитель грає роль організатора роботи, який допомагає спланувати листування, написати лист чи скласти колективну відповідь.

Новітні комп’ютерні технології навчання дають змогу організувати самостійні дії кожного учня. При навчанні аудіюванню кожен учень має змогу слухати діалоги іноземною мовою, при вивченні граматичних явищ кожен учень має змогу виконувати граматичні вправи, досягаючи кращих результатів і т.д. Найбільш ефективними на уроках англійської мови є такі комп’ютерні програми, як Тriple play plus in English, English on holidays, English Gold, Hello, America!, Bridge to English, Professor Higgins, English for communication і т.д. Практично до будь-якого розділу підручника можна підібрати матеріал однієї з вищезгаданих програм та застосувати його на уроці як допоміжний засіб при введенні нового лексичного чи граматичного матеріалу [10, с.4].

Представлений у вигляді електронних презентацій матеріал істотно розширює можливості звичайних підручників за рахунок використання звукового й відео супроводу й ефектів анімації. У ході роботи з комп'ютером в учнів задіються слухові і візуальні канали сприймання, що дозволяє збільшити не тільки обсяг сприйманої інформації, але й міцність її засвоєння. Зміст матеріалу спирається на принцип обліку індивідуальних особливостей учнів з різним рівнем готовності до навчання, що передбачає можливість розвитку кожного учня, а також дозволяє вибудовувати його індивідуальну освітню траєкторію.

Таким чином, орієнтація України на гуманітаризацію освіти й інтеграцією вітчизняної системи освіти з європейською призвели до перегляду методологічної бази освіти в цілому. Результатом цього стає створення такої системи освіти в якій особистість є центром взаємозв’язку мови і культури.


Висновок

Враховуючи всі переваги й можливості сучасних інформаційних технологій, не варто забувати, що комп’ютер, здійснюючи цілу низку функцій навчання, все ж таки не може повністю замінити викладача іноземної мови. Комп’ютер не потрібно протиставляти вчителю, а використовувати його як засіб підтримки його професійної діяльності.

Рівень розвитку учнів початкової школи дозволяє використання новітніх інформаційних технологій у процесі навчання іноземної мови. Доцільність використання мультимедійних засобів навчання на уроках з іноземної мови визначаються за такими критеріями: вони повинні сприяти підвищенню продуктивної праці та ефективності навчального процесу, забезпечувати постійне підвищення правильності навчальних дій учнів, підвищувати інтерес до навчання іноземної мови, забезпечувати контроль за діями усіх учнів. Застосування комп’ютерів дозволяє вирішити такі навчальні задачі: розуміння мовних явищ; формування лінгвістичних здібностей завдяки мовним та мовленнєвим вправам; автоматизація мовних та мовленнєвих дій; створення цікавих ситуацій спілкування. Кожен мультимедійний засіб навчання відрізняється своєю оригінальністю, але він є універсальними лише при комплексному застосуванні засобів новітніх інформаційних технологій навчання з урахуванням їх характеристик та дидактичних можливостей. Їх використання в навчанні іноземної мови підвищить ефективність і якість навчального процесу.


Список використаних джерел

 1. Гончаренко Е.В. К вопросу об использовании компьютера на занятиях по русскому языку как иностранному: материалы III Междунар. науч.конф. «Лексико-грамматические инновации в современных восточнославянских языках»/Е.В.Гончаренко, Е.В.Панченко; сост. Т.С.Пристайко.Днепропетровск: Пороги, 2007. - С. 351-353.
 2. Гнатюк Д. ІТ - технології - перепустка до майбут.: Інформаційні технології в школі // Директор школи. - 2003. - №47. - С.15-16.
 3. Зубенко О.В. Інтерактивні технології навчання при вивченні іноземних мов у технічному ВУЗі / О.В.Зубенко, С.О.Медведева// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2008.- №4.- С. 119-122.
 4. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології / За ред. О. І. Пушкаря. – К.: Видав. центр “Академія”, 2002. -704 с.
 5. Нісімчук А.С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник .- К.: „Просвіта", 2000.-368 с.
 6. Освіта Полтавщини: Часопис № 11 « Електронні мультимедійні засоби в сільському навчально-виховному закладі » / Редактор І.В. Охріменко – Полтава: ПОІППО, 2007.- 85с.
 7. Основы современных компьютерных технологий : Учебное пособие/ Под ред. А.Д. Хоменко— CПб.: КОРОНА-принт, 1998. - 448 с.
 8. Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка //Иностранные языки в школе. -2001. -.№ 3. - С. 24.
 9. Ситдикова І. Комп’ютер поспішає на допомогу // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. - №1. – С.116-119.
 10. Щаннікова Л. М. Особливості застосування мультимедійних технологій на уроках іноземної мови на початковому рівні навчання [Електронний ресурс]. –Режим доступуhttp://www.confcontact.com/2009 specpr/shanni.htm


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама