Сидоренко А.М. Ігротехніка як метод навчання англійської мови на початковому етапі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Сидоренко Анастасія Михайлівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розкрито сутність поняття «ігротехніка», обґрунтовано доцільність використання ігротехніки як ефективного методу стимулювання пізнавальної активності учнів початкової школи на уроках англійської мови.

Ключові слова: ігротехніка, ефективний метод, пізнавальна активність, учні початкової школи.


В статье раскрыта сущность понятия «игротехника», обоснована целесообразность использования игротехники как эффективного метода стимулирования познавательной активности учащихся начальной школы на уроках английского языка.

Ключевые слова: игротехника, эффективный метод, познавательная активность, ученики начальной школы.


The article reveals the essence of the concept «game technology», the necessity of its use in English lessons as an effective method of cognitive activity stimulating of primary school pupils is considered.

Key words: game technology, effective method, cognitive activity, primary school pupils.

Зміст

Актуальність теми

На сучасному етапі свого розвитку початкова освіта в Україні зазнає значних змін, оскільки відбувається перехід від системи освіти, орієнтованої на традиційне накопичення учнем певної суми знань до системи освіти, орієнтованої на вмотивоване засвоєння навчальної інформації та вміння реалізовувати здобуті знання у практичній діяльності, до системи освіти, спрямованої на розвиток особистості учня.

Слід також зазначити, що визнання на державному рівні доцільності запровадження іноземної мови, зокрема англійської мови (АМ), у початковій школі актуалізувало проблему пошуку вчителями АМ ефективних методів, засобів і прийомів, які, з одного боку, були б спрямовані на розв’язання комунікативних завдань навчання АМ, сприяли б розвитку пізнавальної і творчої діяльності молодших школярів, їх інтересу до вивчення АМ, інтенсифікації навчання АМ в цілому а з іншого – відповідали б психолого-віковим особливостям і фізіологічним можливостям учнів початкової школи, враховували потреби та інтереси дітей цієї вікової категорії.

Нам видається, що одним із таких методів навчання АМ на початковому етапі є використання ігрових технологій, що робить процес навчання цікавим, створює в учнів бадьорий творчий настрій, полегшує засвоєння навчального матеріалу. Отже, гра – незмінний важіль розумового розвитку дитини [3, c.26]. Завдяки використанню ігрових технологій урок може стати незабутньою подорожжю у світ англійської мови, дати можливість не лише сильним, але й слабким учням проявити свій творчий потенціал.


Аналіз досліджень

На основі аналізу публікацій і наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених можна зробити висновок, що різним аспектам навчання АМ молодших школярів присвячено значну кількість досліджень (О.Б. Бігич, О.І. Гузь, М.В. Денисенко, О.П. Петращук, А.С. Співаковська, О.П. Петренко, В.М. Плахотнік, Г.В. Рогова, Н.Д. Гальскова, С.В. Роман та інші).

Педагогічні і методичні аспекти використання ігрових технологій у навчанні ІМ школярів висвітлені у наукових доробках Є.І. Пассова, М.Н. Скаткіна, Д.Б. Ельконіна, М.Ф. Строніна, І.Н. Верещагіної, Є.І. Негневицької, Л.В. Калініної, А.В. Конишевої, М.І. Бурдіної, Д. Стайнберга та інших. Кожний із дослідників проблеми застосування ігрових технологій у навчальному процесі з АМ викладає свій авторський підхід, але всі науковці сходяться в тому, що застосування ігрових технологій у процесі навчання активізує навчально-пізнавальну діяльність молодших школярів, сприяє розвитку їх творчого мислення, умотивовує навчальну діяльність.


Постановка мети дослідження

Незважаючи на дослідження психологів, дидактів і методистів, що засвідчують важливість використання ігрових технологій у процесі навчання АМ учнів початкової школи, більшість вчителів, як засвідчує власний досвід проходження різних видів практик у загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ), нехтують вищезазначеними технологіями.

Отже, з огляду на вищесказане, існує необхідність обґрунтування доцільності використання різних ігрових технологій у процесі навчання АМ учнів початкової школи.

Метою статті є розкриття сутності поняття «ігротехніка» та обґрунтування доцільності використання ігротехніки як ефективного методу навчання АМ на початковому етапі у сучасній ЗНЗ.


Виклад основного матеріалу

Дослідження психологів, дидактів і методистів засвідчують, що гра залишається провідним видом діяльності молодших школярів. Тому в навчальному процесі, зокрема з АМ, повинні переважати ігрові технології. Ігрова діяльність мотивує мовленнєву діяльність, оскільки учні опиняються в ситуації, коли актуалізується потреба що-небудь сказати, запитати, з’ясувати, довести, чимось поділитися із співрозмовником. Школярі наочно переконуються в тому, що мову можна використовувати як засіб спілкування. В ігрових ситуаціях найповніше проявляються індивідуальні особливості, інтелектуальні можливості, нахили, здібності школярів.

Варто зазначити, що в практиці навчання АМ у ЗНЗ застосування гри на уроці в чистому вигляді трапляється нечасто, зазвичай учителі застосовують лише її елементи: ігрову ситуацію, ігровий прийом або вправу. Тобто, мова йде про використання ігротехніки як методу навчання АМ.

Ігротехніка як метод – це спеціально створена учителем ситуація (за допомогою казкового персонажа, іграшки, незвичного способу постановки завдання, елемента змагальності і т.п.), що моделює реальність, з якої учням пропонується знайти вихід. Головне призначення цього методу – стимулювати пізнавальний процес. Ігротехніка як метод навчання організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість [1, c.336].

Варто наголосити, що елементи ігротехніки можна внести у будь-який вид мовленнєвої діяльності учнів на уроці АМ у початковій школі. За допомогою ігротехніки добре відпрацьовується вимова, активізується лексичний та граматичний матеріал, розвиваються навички аудіювання, усного мовлення, розвиваються творчі, розумові здібності учнів.

Педагогічна цінність ігротехніки як методу в тому, що це активний спосіб досягти багатьох освітніх цілей, а саме: введення маленьких школярів у життєві ситуації; закріплення щойно пройденого матеріалу і повторення пройденого раніше матеріалу; залучення більшості або всіх учнів у процес ігрового навчання; підвищення пізнавальної активності учнів на уроці та виховання інтересу до мови, яка вивчається, для покращення успішності навчання; релаксація після важкої вправи або іншого стомлюючого заняття; збагачення процесу мислення індивідуальними почуттями; здійснення ефективного контролю засвоєння знань та вмінь молодшими школярами та інші.

Тут же варто зазначити, що ефективність використання ігротехніки на уроках АМ у початковій школі залежить від дотримання вчителем певних принципів. По-перше, важлива простота і чіткість формулювання правил, яких учні мають чітко дотримуватись під час ігрової ситуації. Краще всього пояснювати їх рідною мовою учнів, а решту часу витратити на саму ігрову ситуацію. По-друге, відсутність складних дидактичних матеріалів для ігрової ситуації. Матеріал повинен бути зручним у використанні і наявним у кожного учня. Цього принципу необхідно дотримуватися, щоб не заплутати учнів у правилах, обладнанні, самому процесі ігрової ситуації. По-третє, кожен учень повинен бути активним учасником ігрової ситуації. Тривале очікування своєї черги знижує інтерес. По-четверте, вчитель повинен контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати та оцінювати дії учнів.

Різноманітність ігротехнічних засобів дозволяє вчителю АМ на будь-якому етапі уроку – вивчення нового матеріалу, закріплення, перевірки знань, умінь, навичок – створити ігрову ситуацію, необхідну для вирішення конкретних навчальних та виховних завдань [2].

Важливо пам’ятати, що ігротехніку слід застосовувати систематично і цілеспрямовано на кожному уроці АМ, починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи і урізноманітнюючи їх у міру нагромадження в учнів знань, формування вмінь і навичок, розвитку пам’яті, виховання кмітливості, самостійності, наполегливості тощо.


Висновок

Підсумовуючи розглянутий вище матеріал, можна зробити висновок, що систематичне і цілеспрямоване використання ігротехніки як методу навчання АМ учнів початкової школи сприяє ефективному засвоєнню навчального матеріалу, значній активізації пізнавальної діяльності, розвитку інтересу до мови, яка вивчається, робить процес навчання веселим, цікавим і незабутнім.

Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в дослідженні проблеми використання рольової гри на уроках англійської мови як ефективного засобу формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи.


Список використаних джерел

  1. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. – К., 1997. – С. 336 – 380.
  2. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – СПб.: КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2006. – С. 57-81.
  3. Кувшинов В.І. Ігри на уроках англійської мови / В.І. Кувшинов // Іноземні мови. – 1995. – № 1. – С. 26.
  4. Пустова А.Е., Байcара Л.І. Гра як засіб підвищення пізнавальної активності молодших школярів при навчанні іноземної мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама