Губар Н.В. Використання мультимедійних технологій як засобу розвитку пізнавальної активності учнів початкової школи на уроках англ.мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Губар Наталія Вікторівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті узагальнено зміст поняття «мультимедійні технології», розглянуто деякі види мультимедійних технологій та обґрунтовано доцільність їх використання на уроках англійської мови як засобу розвитку пізнавальної активності учнів початкової школи.

Ключові слова: мультимедійні технології, ефективний засіб, пізнавальна активність, учні початкової школи.


В статье обобщено содержание понятия «мультимедийные технологии», рассмотрены некоторые виды мультимедийных технологий и обоснована целесообразность их использования на уроках английского языка как средства развития познавательной активности учеников начальной школы.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, эффективный способ, познавательная активность, ученики начальной школы.


The article summarizes the content of the term “multimedia technology”, some kinds of multimedia technologies and the necessity of their use in English lessons as a means of cognitive activity development of primary school pupils are considered.

Key words: multimedia technologies, effective means, cognitive activity, primary school pupils.

Зміст

Актуальність теми

Одним із пріоритетних завдань сучасної школи є виховання особистості, здатної ефективно працювати і навчатися протягом життя. Найважливішою умовою й водночас показником успішності процесу формування ініціативної, самостійної особистості, яка бажає та вміє вчитися, прагне до постійного й активного накопичення знань, є пізнавальна активність учня, його ставлення до засвоєння знань, мотиви пізнавальної діяльності.

Виключно важливе значення для розвитку пізнавальної активності людини має початкова школа. Це зумовлено психологічними особливостями молодших учнів, які характеризуються майже невичерпними пізнавальними можливостями і готовністю до пізнання нового. Тому учитель, зокрема учитель англійської мови, має використовувати адекватні педагогічні засоби, спрямовані на збереження і подальший розвиток природної допитливості дітей, на формування їхньої зацікавленості, самостійності, наполегливості у процесі навчання [3, с.1]. Одним із засобів, спрямованих на розвиток пізнавальної активності учнів початкової школи на уроках англійської мови, на наш погляд, є інтенсивне та науково-обґрунтоване використання мультимедійних технологій.


Аналіз досліджень

На сьогодні проблемам впровадження й ефективного застосування мультимедійних технологій в освіті присвячено немало теоретичних і експериментальних праць вітчизняних і зарубіжних науковців. Так, питання розробки загальних теорій використання мультимедіа в освіті у своїх дослідженнях розглядали В.П. Агеєв, В.П. Безпалько, В.Ю. Биков, А.С. Васюра, Б.С. Гершунский, А.П. Єршов, П.М. Жданович, К. Кастро, Г. Кєдрович, Г.М. Клейман, К.К. Колін, Р.А. Осипа, П. Піндера, Н.В. Роберт, С.С. Свириденко, Р.В. Селезньова, Т. Сергеева. Проблеми створення і застосування мультимедійних навчаючих програм розглянуто у працях Р.І. Адамова, В.М. Афанасьєва, О.Ю. Гаєвського, А.М. Горшкова, М.З. Грузмана, С.В. Дмитрієва, О.Ю. Соколова, А.Ф. Старкова, В.В. Таргонської, С.Н. Трапезникова та інших учених. Педагогічні і методичні аспекти використання мультимедійних технологій у навчанні англійської мови також достатньо ґрунтовно висвітлено у наукових працях (Ю. Галон, В. Ляудіс, Е. Носенко, О. Суховірський, О. Шиман, В. Шакотько, О. Палий, M. Collins, A. Thompson та інші). Крім того, на сьогодні вже набуто певний практичний досвід використання мультимедійних технологій під час вивчення англійської мови учнями молодшого шкільного віку (Ю. Громова, І. Мураль, Л. Югова та інші), який свідчить про невпинний інтерес педагогів-практиків до пошуку шляхів ефективного використання вищезазначених технологій як засобу розвитку пізнавальної активності учнів.


Постановка мети дослідження

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства використання учителем мультимедійних технологій на уроках англійської мови в середній і старшій школі з метою активізації пізнавальних інтересів суб’єктів навчання стало вже майже звичним явищем. Однак, недостатньо висвітленим у наукових працях залишається питання застосування зазначених технологій на уроках англійської мови в початковій школі. Впровадження мультимедійних технологій в практику навчання англійської мови учнів молодшого шкільного віку й досі залишається на дискутивно-експериментальному рівні.

Отже, враховуючи сказане вище, існує необхідність теоретичної розробки і впровадження у практику початкової школи нових підходів до навчання дітей англійської мови на основі використання мультимедійних технологій.

Метою статті є розгляд деяких видів мультимедійних технологій та обґрунтування доцільності їх використання на уроках англійської мови як засобу розвитку пізнавальної активності учнів початкової школи.


Виклад основного матеріалу

Підґрунтям впровадження мультимедійних технологій до освітнього простору є властивість мультимедіа – гармонійне інтегрування різних видів інформації. За рахунок інтенсифікації сприйняття школярами навчального матеріалу стає можливим залучити їх до процесу пізнання як суб’єктів навчальної діяльності.

Поняття «мультимедіа» є багатогранним. Мультимедіа (від англ. слова «multi» – багато і від лат. «мedia» – носій, засіб, середовище, посередник) – це спеціальна інтерактивна технологія, поєднання спеціальних апаратних засобів і програмного забезпечення, що дозволяє на якісно новому рівні сприймати, переробляти і надавати різноманітну інформацію: текстову, графічну, звукову, анімаційну, телевізійну тощо. Мультимедіа часто вживається як аналог терміну «засоби масової комунікації» (друк, фотографія, радіо, кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп’ютерні системи, включаючи Інтернет) [2, с.9].

Мультимедіа є виключно корисною і плідною освітньою технологією завдяки притаманним їй якостями інтерактивності, гнучкості й інтеграції різних типів мультимедійної навчальної інформації, а також завдяки можливості враховувати індивідуальні особливості учнів і сприяти підвищенню їх мотивації.

Засоби мультимедіа включають в себе мультимедійні додатки й засоби створення мультимедійних додатків. До мультимедійних додатків навчального призначення, які використовуються у загальнонавчальному закладі, можна віднести мультимедіа-презентацію, слайд-шоу, електронний журнал, віртуальний тур; мультимедіа-видання, flash-, shockwave- ігри (навчальні ігри), мультимедіа-тренажери, навчальні мультимедіа-системи, лінгвістичні мультимедіа-системи, мультимедійні Internet-ресурси та інші [1].

Розглянемо деякі із вищезазначених засобів активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, які найчастіше застосовуються на уроках англійської мови в початковій школі, а саме використання мультимедійних презентацій та мультимедіа-тренажерів.

Мультимедійна презентація – один з найбільш поширених засобів унаочнення навчального матеріалу. Інформативність електронних презентацій набагато вище традиційних за рахунок мультимедійності – наявності не лише тексту і графіки, але й анімації, відео та звуку. Використання мультимедійних презентацій дозволяє учителю зручно й ефективно візуалізувати статичну й динамічну інформацію, самостійно компонувати матеріал виходячи із особливостей конкретної групи учнів, теми та змісту уроку, що дозволяє побудувати урок англійської мови так, щоб домогтися максимального навчального ефекту.

Окрім того, уроки англійської мови, на яких використовуються презентації, відображають один з головних принципів створення сучасного уроку – принцип фасціації (привабливості). Завдяки презентаціям, діти починають активніше висловлювати свої думки, міркувати.

Для створення презентації учитель може скористатися добре відомими програмними засобами – Microsoft PowerPoint, Macromedia Flash, Picasa, Photodex ProShow та іншими. Зокрема, програма Picasa дозволяє легко виокремлювати статичні й динамічні зображення з Інтернету, зручно і швидко проектувати як слайд-шоу, так і навчальні фільми, додавати до проекту текстові й звукові коментарі, створювати колажі із статичних зображень.

Мультимедіа-тренажери – це навчально-тренувальні програмні продукти, які орієнтовані на відпрацювання учнями певних умінь й придбання навичок з конкретної дисципліни. Відмінність сучасних тренажерів від традиційних полягає в можливості імітувати різні життєві й навчальні ситуації, використовуючи технології мультимедіа, зокрема, високоякісну анімацію, тривимірну (3D) графіку, музику MIDI (Musical Instrument Digital Interface), цифровий інтерфейс музичних інструментів (стандарт, що дозволяє приєднувати до комп’ютера цифрові музичні інструменти) тощо [1].

Існує значний спектр мультимедіа-тренажерів, які орієнтовані на учнів молодшого шкільного віку та є широко доступними: «Sing And Learn English», «Кліффорд вчиьтся читати англійською», «Мишка Мія вчить мови», «Світ слів», «Англійська з Вінні-Пухом» тощо.

Використання в практиці початкового навчання мультимедійних тренажерів забезпечує діяльнісний підхід молодших школярів до засвоєння і закріплення знань. Крім того, використання мультимедіа-тренажерів дозволяє організовувати відтворення учнями знань, способів навчальних дій, оволодіння певними вміннями та опанування навичками в найбільш сприятливих для учнів молодшого шкільного віку умовах – ігрових.

Використання мультимедійних презентацій та тренажерів дозволяє проводити уроки англійської мови на високому естетичному і емоційному рівні завдяки використанню анімації та музики, забезпечує наочність, залучає велику кількість дидактичного матеріалу, підвищує обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5-2 рази; забезпечує високий ступінь диференціації навчання (індивідуально підійти до учня, застосовуючи різнорівневі завдання).

Тут же варто зазначити, що використання мультимедійних технологій у навчанні англійської мови учнів початкової школи вимагає врахування певних факторів, а саме особливостей психофізіологічного розвитку учнів молодшого шкільного віку; особливостей навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів; дидактичного потенціалу мультимедійних технологій, орієнтованих на початкову школу; особливостей використання мультимедіа у навчанні; вимог до впровадження мультимедіа у навчальному процесі початкової школи (вимоги до влаштування й обладнання комп’ютерних класів; до організації роботи молодших школярів з мультимедіа продуктами; вимоги до змісту навчального матеріалу в електронному ресурсі).


Висновок

Нам видається, що науково-обґрунтоване та методично дозоване використання описаних вище та інших видів мультимедійних технологій сприяє значній активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів, розвитку їх самостійності, творчого потенціалу, інтелектуальних здібностей, робить процес навчання англійської мови більш змістовним, динамічним та ефективним.

Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в дослідженні інших технологій навчання, які сприяють розвитку пізнавальної активності молодших школярів на уроках англійської мови.


Список використаних джерел

  1. Андрієвська В.М., Олефіренко Н.В. Мультимедійні технології у початковій ланці освіти. – Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – №2 (16). – Режим доступу до журналу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.
  2. Казаков Ю.М. Педагогічні умови застосування медіаосвіти в процесі професійної підготовки майбутніх учителів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец.: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. / Ю.М. Казаков. – Луганськ, 2007. – 21с.
  3. Лупаренко С.Є. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами вальдорфської педагогіки: дис. канд. пед. наук: 13.00.09 / Лупаренко Світлана Євгенівна. – Х., 2007. – 206с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама