Збірник наук. праць. - Випуск 7

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 7. – К., 2012. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_7

Титул Випуск7.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № 8 від 10. 04. 2012р.)


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Іванов Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, Провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бакланов Костянтин Володимирович, кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Кудикіна Надія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою дошкільної освітиПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою початкової освіти та методик гуманітарних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, професор кафедрою початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, 2012
© http://www.psyh.kiev.ua, 2012


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернетспільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


ЗМІСТ

Безпалько О.В. Компоненти професійної мобільності майбутніх соціальних педагогів

Бойко С.О. Діалектика англійської мови в Америці

Білоус О.А. Адаптаційні проблеми іноземних студентів інженерного профілю

Василенко В.Р. Мовна картина світу як засіб міжкультурної комунікації

Висоцька А.І. Індивідуально-психологічні характеристики мовної особистості в іншомовному просторі

Висоцька М.І. Дидактичні особливості використання мультимедійних технологій навчання іноземної мови

Власюк Т.С., Федоренко Н.С. Умови формування професійної педагогічної комунікації майбутніх учителів іноземної мови

Волинець Ю.О. Психологічні аспекти дослідницької діяльності майбутніх вихователів ДНЗ

Ворон А.О. Теоретичні засади формування мовної особистості засобами іноземної мови

Гамідова Д.І., Колот К.В. Технологія "психодрама" на заняттях з іноземної мови

Гарбуз М.В. Рольова гра як технологія навчання іноземної мовидошкільників

Геля А.А. Роль сучасних інформаційних технологій у навчанні іноземних мов у початковій школі

Городня О.С. Формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенції в учнів початкових класів на уроках іноземної мови

Губар Н.В. Використання мультимедійних технологій як засобу розвитку пізнавальної активності учнів початкової школи на уроках англ.мови

Гулько Н.І. Гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції дошкільників

Дмитрук О.П. Система скандинавських впливів у стародавній англійській мові

Заворотна О.І. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови в початковій школі: міжпредметний підхід

Задоя С. Організаційно-методичні аспекти роботи з дитячим ансамблем бандуристів

Козленко О.В. Особливості французького елементу в словнику сучасної англійської мови

Козлітін Д.О. Загальнонаціональна англійська мова та її діалекти

Кулаківська Ю.С. Педагогічна рефлексія як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови ДНЗ

Лабунець Ю.О. Міжкультурна комунікація як засіб розуміння ментальних особливостей різних культур

Никоненко Я.О. Мовна картина світу як засіб міжкультурної комунікації

Нікітенко В.А. Сучасні технології проведення позакласної роботи з англійської мови у початковій школі

Омелянчук І.І. Сутність поняття "полікультурність" як основоположного компоненту в структурі міжкультурної комунікації

Онищук М.В. Вплив культури масових жанрів на способи та засоби комунікації особистості

Пашко Є.C. Сучасні тенденції формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи: полікультурний аспект

Петрунько О.В. Проблеми впровадження освітніх інновацій в Україні

Плужник І.В. Нетрадиціні уроки як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи

Резнікова С.М. Особистість як об`єкт та суб`єкт процесу міжкультурної комунікації

Рибка М.С. Інноваційні тенденції у сучасній лінгводидактиці (на прикладі навчання англійської мови)

Рой Т.М. Формування комунікативної компетенції на уроках іноземної мови засобами тренінгів креативності

Савченко Т.О. Розвиток толерантності учнів початкової школи до культури інших народів засобами іноземної мови

Сидоренко А.М. Ігротехніка як метод навчання англійської мови на початковому етапі

Сирник М. Організація системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у Польщі

Смирнова О.М. Основні риси та характеристика запозичень у англійській мові ХV-XVI ст.

Тимошенко Т.І. Характеристика основних розбіжностей між англійською мовою в Англії та Америці

Шелест Н.О. Навчання іноземної мови молодших школярів: когнітивний дискурс


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама