Гарбуз М.В. Рольова гра як технологія навчання іноземної мови дошкільників

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Гарбуз Марія Віталіївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті виявлено та обґрунтовано значення рольових ігор як технології навчання іноземної мови у дошкільний період, розглянуто оптимальні умови для навчання іноземної мови дошкільників у процесі рольових ігор, умови реалізації системи наступності і неперервності освіти та розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

Ключові слова: рольова гра, діти дошкільного віку, заняття з іноземної мови, молодші школярі, технологія, наступність.


В статье выявлено и обосновано значение ролевых игр как технологии обучения иностранному языку в дошкольный период, рассмотрены оптимальные условия для обучения иностранному языку дошкольников в процессе ролевых игр, условия реализации системы преемственности и непрерывности образования и развития детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Ключевые слова: ролевая игра, дети дошкольного возраста, занятия по иностранному языку, младшие школьники, технология, преемственность.


The article identified and substantiated value role-playing as a technology of teaching foreign language in preschool period, considered the optimal conditions for foreign language teaching preschoolers in role-playing games, the terms of the implementation of the system of succession and continuity of education and development of preschool and early school age.

Key words: role play, preschool children, studies in a foreign language, younger students, technology, continuity.

Зміст

Актуальність теми

У «Національній доктрині розвитку освіти у XXI столітті» відзначається, що стратегічним завданням сучасної системи освіти є виховання творчої соціально-активної особистості. Розвиток творчого потенціалу та інтелектуальних здібностей вимагає перегляду цілей освіти: вона має бути більш динамічною, пов’язаною з власною поведінкою суб’єктів навчання.

Актуальність проблеми використання рольових ігор при вивченні іноземної мови викликана цілим рядом чинників. По-перше, інтенсифікація навчально-виховного процесу ставить завдання пошуку засобів підтримки у дітей інтересу до матеріалу й активізації їх діяльності протягом усього заняття. Ефективним засобом вирішення цього завдання є ігри. По-друге, однією з найважливіших проблем вивчення іноземної мови є навчання усного мовлення, що створює умови для розкриття комунікативної функції мови, яка дозволяє наблизити процес вивчення мови до умов реального спілкування, що підвищує мотивацію до вивчення іноземної мови. Залучення дітей до спілкування може бути успішно здійснено в процесі ігрової діяльності.


Аналіз досліджень

Аналіз останніх джерел та публікацій, у яких започатковано розв’язання означеної проблеми та на які робить опертя автор, засвідчив, що розглядувана проблема є багатоплановою і зовсім не новою. Її розробкою займалися і продовжують займатися багато науковців, зокрема Л.Артемова, Д.Ельконін [8], Н.Кудикіна [1], С.Перкас [5], К.Ушинський, В.Філатов [7] та ін. К.Ушинський уперше висунув ідею про використання гри в загальній системі виховання, у руслі підготовки дитини через гру до трудової діяльності [6]. О.Негневицька запевняє, що кожне заняття з іноземної мови має стати цікавим, захоплюючим, результативним, якщо буде проводитися у формі гри [3].


Постановка мети дослідження

У працях учених висвітлено значення рольових ігор для успішного навчання дошкільників, але ґрунтовно не розглянута проблема врахування наступності між старшим дошкільним та молодшим шкільним віком при вивченні іноземної мови.

Метою статті є виявлення та обґрунтування значення рольових ігор як технології навчання іноземної мови у дошкільний період, а також їх значимість для збереження наступності між старшим дошкільним і молодшим шкільним віком при вивченні іноземної мови.


Виклад основного матеріалу

Гра - провідна діяльність дошкільнят, у якій вони виконують ролі дорослих, відтворюючи в уявних ситуаціях їх життя, працю та стосунки.

Гра - це діяльність, у якій дитина спочатку емоційно, а потім інтелектуально засвоює всю систему людських взаємин.

За своїм походженням і змістом гра є соціальним явищем, зумовленим розвитком суспільства і його культури [8]. Це особливі форми життя дитини у суспільстві, діяльність, у якій дитина в ігрових умовах виконує ролі дорослих, відтворює їхнє життя, працю, стосунки; форма пізнання світу, провідна діяльність, у якій дитина задовольняє свої пізнавальні, соціальні, моральні, естетичні потреби. У грі дитина долає суперечність між прагненням до більшої самостійності, активної участі у житті дорослих із реальними можливостями щодо цього.

У дошкільному віці гра стає провідним видом діяльності не тому, що вона займає найбільше часу дитини, а тому, що зумовлює якісні зміни у її психіці [7, с.42]. Якщо у ранньому дитинстві центральним моментом гри були предмет і способи дії з ним, то в дошкільному віці у ній домінують людина, її стан, дії, стосунки з іншими людьми.

Рольова гра - відтворення дітьми дій дорослих і стосунків між ними. Це - образна гра за певним задумом дітей, який розкривається через відповідні події (сюжет) і розігрування дітьми. Рольові ігри поділяються на сюжетно-рольові та театралізовані. Останні у свою чергу включають в себе ігри-драматизації («In the theater», «In the library») та ігри-імпровізації («How does this cloud look like?», «Describe your neighbour»).

Рольовою грою дитина оволодіває до третього року життя. Структурними компонентами сюжетно-рольової гри є роль, сюжет, зміст, правила, ігрові дії, рольові і реальні стосунки, ігрові предмети і предмети-замінники. Центральним компонентом гри є роль - спосіб поведінки людей у різноманітних ситуаціях, які виникають в іншомовно-комунікативному просторі та відповідають прийнятим у суспільстві нормам. Ролі, що виконують діти на заняттях з іноземної мови, можуть бути соціальними і міжособистісними. Вони допомагають дитині включатися у колективну діяльність та полегшують процес сприймання нею іноземної мови. У результаті оволодіння ігровою діяльністю у дошкільному віці формується готовність дитини до подальшого навчання.

Спілкування іноземною мовою має бути мотивованим і цілеспрямованим. Необхідно створити у дитини позитивну психологічну установку на іноземну мову. Способом створення такої позитивної мотивації є гра.

Методика проведення занять з іноземної мови у формі ігор має базуватися на врахуванні вікових та індивідуальних особливостей структури лінгвістичних здібностей дітей і бути спрямована на їх розвиток. Заняття повинні бути осмислені викладачем як частина загального розвитку особистості дитини, пов'язані з її сенсорним, фізичним, інтелектуальним вихованням. Навчання дошкільників іноземної мови має бути на комунікативній основі, коли дитина опановує мову, як засіб спілкування, тобто не просто засвоює окремі слова й мовні зразки, але вчиться конструювати вислови за відомими їй моделями відповідно до комунікативних потреб, що виникають у неї.

Ігри на заняттях з іноземної мови не повинні бути епізодичними й ізольованими. Необхідна наскрізна ігрова методика, яка об'єднує й інтегрує в себе інші види діяльності в процесі навчання мови. В основі ігрової методики лежать створення уявної ситуації і прийняття дитиною чи викладачем тієї або іншої ролі [4, с.37]. Специфіка застосування ігрових методів під час навчання дошкільнят англійської мови полягає в тому, що на заняттях педагог постійно виконує роль режисера-організатора і ведучого учасника ігрової діяльності. Педагог бере до уваги вже набутий дітьми досвід участі у сюжетно-рольових, театралізованих іграх, іграх з правилами (дидактичних, рухливих, музичних, народних, комп’ютерних та ін.). Це важливо для дітей тому, що вони без особливих труднощів усвідомлюють зміст, творчий задум, сюжет, роль, правила, рольові та організаційні стосунки, інші ознаки гри, краще розуміють навчальні завдання, не губляться через те, що мають спілкуватися іноземною мовою. Як показують результати навчання, застосування рольової гри на заняттях з іноземної мови сприяє позитивним змінам у мовленні дітей як у якісному відношенні (розмаїтість діалогічних єдностей, ініціативність мовних партнерів, емоційність висловлення), так і в кількісному (правильність мови, обсяг висловлювання, темп мови).

Рольова гра належить до категорії технології навчання мови, яку відносять до технології навчання з низьким введенням і високим висновком. Це означає, що сконцентрована навколо учителя фаза презентації дуже коротка. Після короткого вступу діти занурюються в діяльність, в якій виконання завдання набагато важливіше, ніж використання точних слів; діяльність, у якій швидкість превалює над акуратністю. Природно, що мова, яку дошкільники використовують у рольовій грі, а вірніше мовний матеріал, повинен бути введений на більш ранніх стадіях вивчення мови [1].

Рольова гра придатна для кожного виду роботи з мовою (відпрацювання структур, лексики, вивчення функцій, інтонаційних моделей), це також використання правильного слова в правильному місці і у правильний час.

Гра в технічних формах, у яких вона існувала в дошкільному дитинстві, в молодшому шкільному віці починає втрачати своє розвивальне значення і поступово замінюється вченням та працею, суть яких полягає в тому, що такі види діяльності на відміну від гри, яка приносить просто задоволення, мають певну мету [2, с.51]. Оскільки зміст і спрямованість гри змінюється, вона для учня стає лише допоміжним засобом у процесі оволодіння іноземною мовою. Але вчитель повинен не порушити наступність між дошкільним і шкільним періодами і навчати учнів іноземної мови з використанням епізодів рольових ігор на уроках. Таким чином, діти зможуть невідчутно для них подолати бар’єр між заняттями іноземною мовою в дитячих садках і на уроках англійської мови у школі та зануритися у процес оволодіння іншомовним спілкуванням без труднощів для них. У процесі ігор розвиваються здібності учнів, які є особливо важливими для успішного навчання у школі.


Висновок

Ігрова діяльність допомагає дитині адаптуватися в іншомовно-комунікативному просторі, відчути потребу у вивченні іноземної мови та мотивує цю діяльність. Завдання педагога полягає в тому, щоб знайти максимум педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності. Педагог повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати матеріал. Тому так важливо використовувати ігри на заняттях з іноземної мови.

Гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприймання, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність. Окрім того, що ігри мають величезну методичну цінність, вони дуже цікаві як викладачам, так і дітям.

Безперечно, ігри мають окрім переваг і недоліки, одним із яких є «примітивізація» мовлення дошкільників, збільшення кількості помилок. Та ці недоліки можна усунути такими шляхами: високим рівнем підготовки до проведення рольової гри, правильною організацією гри, регулярністю застосування цього прийому навчання, і, звичайно, майстерністю педагога та його відданістю своїй справі.

Таким чином, рольові ігри дошкільників у процесі вивчення іноземної мови є одним з найдієвіших засобів підтримки інтересу дітей до цього виду діяльності та активізації їх пізнавального інтересу, що в майбутньому стане важливою ланкою для реалізації наступності при переході дитини від виховання у дошкільному навчальному закладі до навчання у початковій школі.


Список використаних джерел

  1. Кудикіна Н.В. Забезпечення системно-діяльнісного підходу до керівництва іграми дітей дошкільного віку / Н.В. Кудикіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – № 1'2005. – С.157-160.
  2. Кудикіна Н.В. Теоретико-методичні основи гри як методу навчально-виховної роботи з шестирічними першокласниками / Н.В. Кудикіна // Педагогічні інновації: Ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. – Вип.5. – К., 2001. – С.51-58.
  3. Негневицкая Е.И. Иностранный язык для самих маленьких: вчера, сегодня, завтра / Е.И. Негневицкая // Иностранные языки в школе. – 1987. – № 6. – С.20-26.
  4. Олійник Т.І. Рольова гра у навчанні англійської мови. – К.: Освіта, 1992. – 127с.
  5. Перкас С. В. Ролевые игры на уроке английского языка / С.В. Перкас // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 4. – С.31-36.
  6. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии: Педагогические сочинения: в 6 т. – М.: Педагогика, 1990. – Т.2. – 441 с.
  7. Филатов В.М. Методическая типология ролевых игр / В.М. Филатов // Иностранные языки в школе. – 1988. – № 2. – С.41-47.
  8. Эльконин Д.Б. Творческие ролевые игры детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 1957. – 289с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама