Кошарна Наталія Володимирівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Кошарна Наталія Володимирівна

Кошарна Наталія Володимирівна - доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Зміст

Освіта

 • У 1996 році закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література (іноземна мова)».


Наукова діяльність

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічна підготовка вчителя у системі вищої освіти Швеції» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Перебувала на стажуванні у Швеції (2000, 2001, 2006 рр.), досліджуючи питання підготовки вчителя. Нагороджена грамотою за досягнення у галузі підготовки педагогічних працівників.

Є автором статей у наукових фахових виданнях з актуальних проблем підготовки вчителя іноземної мови, навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій для студентів вищих педагогічних закладів освіти. Коло наукових інтересів:формування вторинної мовної особистості дитини засобами іноземних мов, проблема наступності у вивченні іноземних мов учнів різних вікових категорій (на прикладі досвіду зарубіжних країн).


Викладає дисципліни

В Університеті викладає дисципліну:

 • «Практичний курс англійської мови»

Має досвід викладання «Практики усного та писемного мовлення (англійська мова), «Практичної граматики англійської мови», «Методики навчання англійської мови».


Основні публікації

 1. Кошарна Н.В. Управління освітою та якість підготовки учителів у Швеції / Н.В. Кошарна // Вища освіта України – Додаток 3 (т.7) – 2007 р. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти», 2007. - С. 33-37.
 2. Кошарна Н.В. Освіта дорослих у Швеції / Н.В. Кошарна // Наукова сесія присвячена 175–річчю Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова: за версією і сприянням ректора університету В.П. Андрущенка: у двох книгах / упор.: Л.П. Вовк, О.С. Падалка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Книга друга. – 395 с. – С. 335 – 341.
 3. Кошарна Н.В. To the Problem of Training Teachers of English in Ukraine / Natalia Kosharna, Ludmyla Vovk // I.S.B.N.: 978-973-52-0609-3 Language education today: Applied linguistics : 3rd Symposium Book of Abstracts / Assoc. Prof. Georgeta RAŢĂ. Timişoara, Romania : BUASVM, 2011. – P. 482 – 490.
 4. Кошарна Н.В. Тенденції розвитку системи вищої освіти у Швеції / Н.В. Кошарна // Болонський процес очима студентів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - У 2-х томах/Редкол.: І.І.Тимошенко (відп. ред.) та ін. - К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2008. - Т.1. - С. 21-28.
 5. Кошарна Н.В. Особливості підготовки вчителів англійської мови у загальноосвітніх навчальних закладах Швеції / Н.В. Кошарна // Філологічна освіта: досвід, проблеми, перспективи (іноземні мови та методика навчання) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / За заг. ред. Соколовської С.В. – К. : Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2011. – 116 с. – С. 101–106.
 6. Кошарна Н.В. Педагогічна підготовка вчителя в умовах євроінтеграції освіти (на прикладі України і Швеції) / Н.В. Кошарна // Матеріали міжнародний форуму фахівців у галузі освітніх вимірювань. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 125 с. – С. 96–97.
 7. Кошарна Н.В. The Genesis of Pedagogical Education in Sweden // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013.
 8. Кошарна Н.В. Практично-педагогічна підготовка вчителя у Швеції/ Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013.
 9. Кошарна Н.В. Педагогическая подготовка учителя в системе высшего образования Швеции» / Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения – 2013 года» / Под ред. М.Э. Соколова, Г.А. Голубева, В.А. Иванова, В.И. Кузищина, Н.Н. Миленко, В.В. Хапаева. – Севастополь: ООО «Экспресс - печать», 2013. – 518 c.
 10. Кошарна Н.В. Генезис педагогічної підготовки вчителя у Швеції // Н.В. Кошарна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – № 39. – Ч.3. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – С. 56 – 62.
 11. Кошарна Н.В. До проблеми дослідження діяльності шведських ВНЗ освіти з педагогічної підготовки вчителя / Н.В. Кошарна // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК – 2013) : матеріали Всеукраїнської науково-практична конференції 5-6 грудня 2013 р., м.Суми. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – 206.
 12. Кошарна Н.В. До проблеми мовної освіти в Україні в контексті підготовки вчителя іноземної мови / Н.В. Кошарна // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 13. – К., 2013. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.
 13. Кошарна Н.В. Вища педагогічна освіта Швеції у контексті національної розбудови освіти (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / Н.В. Кошарна // ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 1 до Вип. 31, Том VII (49): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. – 550 c. – С. 29 – 37.
 14. Кошарна Н.В. Організаційно-педагогічні умови запровадження європейських стандартів педагогічної підготовки вчителів в Україні (на прикладі Швеції) / Н.В. Кошарна // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держаний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 4 до Вип. 31, Том ІУ (12): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2014. – 384 с. – С. 113 – 119.
 15. Кошарна Н.В. Теоретико-методологічні засади в системі педагогічної підготовки вчителів у Швеції / Н.В. Кошарна // Професійна освіта: проблеми і перспективи (Збірник наукових праць): ІПТО НАПН України. – К.: ІПТО НАПН України, 2014. – Випуск 6. – 140 с. – С.99 – 104.

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама