Артемова Л.В. Актуальні проблеми виховання дітей в поліетнічному дошкільному навчальному закладі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Артемова Любов Вікторівна - Завідувач відділу аспірантури та докторантури Київського міжнародного університету,доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної педагогіки, м. Київ


УДК 372.32:37.034

У статті проаналізовано форми методичної роботи з педагогами дошкільних навчальних закладів з питань виховання дітей у поліетнічному середовищі. Автор вважає, що враховуючи здатність дитини дошкільного віку до неупередженого сприйняття культури різних народів, цей період є сенситивним для виховання у дітей ціннісного ставлення до людей найближчого національного оточення. Для цього необхідно вдосконалити професійну підготовку вихователів поліетнічних ДНЗ у напрямі прилучення дітей до системи цінностей, культури та традицій українського народу, ознайомлення з культурою народів, що проживають поруч, формування основ культури міжетнічних та міжособистісних взаємин тощо. Така підготовка може здійснюватися методистом дошкільного закладу і реалізовуватися у різноманітних формах, з-поміж яких – традиційні та нетрадиційні.

Ключові слова: особистість, етнічна самосвідомість, діти дошкільного віку, поліетнічне середовище, форми методичної роботи, дошкільний навчальний заклад.


В статье проанализированы формы методической работы с педагогами дошкольных учебных заведений по вопросам воспитания детей в полиэтнической среде. Автор считает, что учитывая способность ребенка дошкольного возраста к непредубежденному восприятию культуры разных народов, этот период является сенситивным для воспитания у детей ценностного отношения к людям ближайшего национального окружения. Для этого необходимо усовершенствовать профессиональную подготовку воспитателей полиэтнических ДУЗ в направлении приобщения детей к системе ценностей, культуре и традициям украинского народа, ознакомления с культурой народов, проживающих рядом, формирования основ культуры межэтнических и межличностных взаимоотношений и т.д. Такая подготовка может осуществляться методистом дошкольного учебного заведения и реализовываться в различных формах, среди которых - традиционные и нетрадиционные.

Ключевые слова: личность, этническое самосознание, дети дошкольного возраста, полиэтническая середа, формы методической работы, дошкольное учебное заведение.


The analysis of different methodical forms of working with the teachers in pre-school institutions according the theme of children's trainings in the wide polyethic environment is presented in this article. The author considers that taking into account the largest ability of environmental perception in particular the national culture of different nations, espetially in the children's age, than the conclusion of actuality and favourable perspective up-bringing of children's toleration to the closest people around them is expedience exactly through the system of pre-school institutions. The work with the teachers of polyethnic pre-school institutions should be directed toward the perfection of their professional training for joining the children to the system of values, culture and traditions of Ukrainian people, getting the acquaintance with the culture of people living nearby and foundatoin the basis of culture among ethnical and personal relatoins should be realised in different forms-traditional and non-traditional.

Key-words: person, ethnic selfconsciousness, children under school age, wide polyethnic environment, methodical forms of working, pre-school institutions.


Зміст

Постановка проблеми

Освітній процес у сучасних дошкільних навчальних закладах України характеризується пошуком нових підходів до розв’язання проблеми виховання дітей у широкому поліетнічному середовищі.Враховуючи найбільшу здатність сприйняття навколишнього світу, зокрема, культур інших народів, саме в дитячому віці, доцільним є висновок про актуальність та сприятливі перспективи виховання у дітей ціннісного ставлення до людей найближчого національного оточення саме через систему дошкільної освіти.

Саме в дошкільному віці дитина набуває перші фрагментарні уявлення про власну етнічну приналежність. Найбільш дієвим чинником становлення етнічної ідентичності дітей є їхнє безпосереднє соціальне оточення – сім'я та дошкільний навчальний заклад, адже батьки та педагоги є першим та головним взірцем ставлення до людей різних національностей.Однак, вплив останніх – може бути як позитивним, так і негативним.

На сьогодні не є виключенням нечітке розуміння вихователями дошкільних навчальних закладів виховних можливостей елементів національної культури різних народів, слабка обізнаність з самобутністю, як рідного народу, так і інших народів, що проживають порч, наявність етнічних стереотипів по відношенню до людей різних національностей тощо [6].

Стосовно сімей вихованців, також спостерігається невисокий рівень педагогічної культури батьків та наявність стійких етнічних стереотипів, які негативно впливають на ставлення дітей до етнічного світу та гальмують процес формування у них таких моральних якостей, як чуйності, відкритості, толерантності, доброзичливості, відвертості тощо[12]. Усе це негативно позначається на всебічному розвитку особистості дитини та зумовлює низький рівень її мобільності в умовах міжетнічної взаємодії.

Робота з вихователями поліетнічних ДНЗ має бути зорієнтована на вдосконалення їхньої професійної підготовки у напрямі прилучення дітей до системи цінностей, культури та традицій українського народу, ознайомлення з культурою народів, що проживають поруч, формування основ культури міжетнічних та міжособистісних взаємин тощо та реалізовуватися у різноманітних формах, з-поміж яких – традиційні та нетрадиційні.

Проблемі вдосконалення професійної підготовки педагогів поліетнічного ДНЗ присвячено багато робіт вітчизняних педагогів, таких, як С.Р. Алієва [1], А.М. Богуш [4], Л.В. Зданевич [5], С.А. Козлова [7], Т.І. Поніманська [11], К.Л. Крутій [8] тощо.

Мета статті

Метою запропонованої статті є розкриття різноманітних форм методичної роботи з педагогами дошкільних навчальних закладів з питань виховання дітей дошкільного віку в широкому поліетнічному просторі.

Аналіз наукових досліджень з проблеми

Аналіз наукових досліджень з проблеми[8; 11; 12; 13; 14] свідчить про те, що навчання педагогів повинно здійснюватися в дошкільних навчальних закладах у різноманітних формах. Для підвищення рівня освіти вихователів доцільно використовувати традиційні та нетрадиційні форми методичної роботи. Зокрема, використання нетрадиційних форм роботи дозволяє не тільки активізувати педагогічний процес, але й залучити педагогів до унікального світу національної культури різних народів.

Починати роботу з педагогами рекомендується з роз’яснення суті та значущості проблеми виховання дітей дошкільного віку у дусі миру, а також характеристики таких понять як:етнокультурні особливості, етнокультурна компетентність, толерантність, доброзичливість, етнічна приналежність, етнічна самосвідомість, добросусідство тощо [6]. Для засвоєння подібних визначень можна пропонувати такі форми роботи як вирішення кросвордів,«Довідкове бюро», працівники якого здатні дати відповіді на виникаючі питання, наприклад, що таке «етнокультурна компетентність», чи пов’язані між собою «толерантність» та «доброзичливість» тощо і т.п.

Семінари допоможуть підвищити теоретичний рівень педагогів з питань виховання дітей дошкільного віку в широкому поліетнічному просторі. Зразкові теми семінарів: «Форми та методи народознавчої роботи з дітьми», «Головні чинники формування етнічної ідентичності дитини», «Дитина у поліетнічному просторі ДНЗ: проблеми та засоби їх вирішення»,«Народні танці та пісні як фактор розвитку естетичних почуттів»; «Національні рухливі ігри як засіб розвитку фізичних якостей» тощо.

Метою семінарів-практикумів є практичне оволодіння та впровадження в роботу з дітьми методики використання національних ігор, художньої літератури, живопису, декоративно-прикладного мистецтва, музики різних народів як засобів виховання ціннісного ставлення до культури народів, що проживають поруч. Засобами формування у дітей етики міжнаціонального спілкування виступають:

 • педагогічно спрямоване спілкування з однолітками та дорослими–представниками різних народів;
 • елементи матеріальної культури (житло, предмети побуту, музичні інструменти, знаряддя праці тощо);
 • народна творчість;
 • свята, ігри різних народів;
 • декоративно-прикладне мистецтво;
 • усна народна творчість (казки, приказки, прислів’я тощо);
 • народні традиції та звичаї;
 • народне мистецтво (танці, пісні, твори художньої творчості);
 • художня література.

Початком роботи з формування у дітей толерантності у міжнаціональному спілкуванні служить формування емоційно-позитивного ставлення до самого факту існування різних народів, мов та культур. Тому, педагогам,задля того щоб визначити шляхи гармонізації міжнаціональних відносин, рекомендується пропонувати ситуації міжособистісного спілкування, у процесі вирішення яких розкриваються питання національної свідомості та світосприйняття, особливості взаємин дітей і дорослих у різних соціокультурних ситуаціях. Орієнтовні теми: «Як навчити дітей коректно будувати свої висловлювання»; «Встановлення черговості та розподіл ролей у дитячих іграх».

Враховуючи психічні та емоційні особливості дітей дошкільного віку, необхідно добирати такий матеріал для пізнання, в якому наводяться приклади мирного співіснування та дружби представників різних національностей [7]. Педагогам можна запропонувати таку форму роботи як педагогічний аукціон, на якому будуть представлені зразки художньої літератури, ігор, що відповідають даним вимогам.

У дошкільних закладах часто створюються творчі групи, які поглиблено вирішують, як правило, одну з річних завдань. Організація творчої групи по створенню краєзнавчих дидактичних ігор може стати доброю школою для педагогів, а також засобом для збагачення змісту навчально-виховного процесу. Можуть бути розроблені такі ігри:«Бабусина скринька» (мета: придумати проект та оформити кімнату (будиночок) для ляльки в народному стилі), «Нагородний знак» (мета: створення нагородного знака, яким може бути відзначений рідне місто, селище) тощо.

Бесіди, диспути про педагогічні погляди різних народів, методи та прийоми виховання у різних народів тощо– результативні форми роботи, які сприяють глибокому зануренню в проблему. Теми диспутів можуть бути різними, наприклад, «Національність: чи обирають її?»; «Життя у етнічному різноманітті: проблема чи ні?».

Для самоосвіти педагогів, для збагачення їхнього духовного світу можна організовувати творчі вечори (зустрічі) з виступами представників національної інтелігенції (композиторів, художників, письменників, учених тощо). При цьому потрібно добре вивчити контингент батьків, можливо, серед них буде чимало цікавих людей.

Ігрові форми методичної роботи, такі як КВК, вікторини, брейн-ринги, педагогічні турніри активізують набуті знання, розширюють кругозір педагогів, сприяють розвитку їхнього пізнавального інтересу.

Відомі традиційні форми роботи з педагогами – консультації, присвячені питанням про традиції виховання дітей, норми поведінки у різних народів та інше допоможуть в організації та проведенні днів (тижнів, декад) національної культури різних народів.

Результати навчання педагогів повинні знайти своє відбиття, насамперед, у їхньому педагогічному мисленні, поведінці, зокрема, в особистому дотриманні принципів міжнаціонального спілкування. Також знання та навички, отримані в процесі освіти і самоосвіти, повинні знайти своє творче застосування в роботі з дітьми та батьками.

Навчанню педагогів сприяє і наявність розвивального середовища, яке повинне створюватися при їхній безпосередній участі. Це:

 • бібліотечний фонд, аудіотека, відеотека, які допоможуть у підвищенні методичної грамотності, ознайомленні з культурою, мовою, звичаями та традиціями різних народів;
 • календар знаменних дат, який дозволить кожному педагогу познайомитися з важливими подіями в житті народів, звичаями та традиціями, а також реалізувати ці знання у роботі з дітьми;
 • краєзнавчий міні-музей, фольклорна кімната, в приміщенні яких можна проводити заняття з вихователями, батьками та дітьми.
 • тематичні етнографічні експозиції. Вони вимагають ретельного кваліфікованого підбору матеріалу. При зборі матеріалу для виставки потрібно враховувати, що тематика виставки може бути різна, наприклад: народне житло, національний одяг, народне мистецтво і т.п., тому необхідно підбирати відповідні експонати;
 • національні групи чи національні куточки в групах, які відобразять колорит національного житла, декоративного мистецтва різних народів і т.д.

Висновки та перспективи подальших досліджень

Таким чином, узагальнюючи все вищесказане, зазначимо, що у вихованні у дошкільників прихильного ставлення до найближчого національного оточення, довіри до нього, прагнення встановлювати та підтримувати з ним щирі стосунки, велике значення має професійна позиція та підготовка до роботи в означеному напрямі педагогів поліетнічних дошкільних навчальних закладів. Вихователь виступає для дітей дошкільного віку одним зі значущих дорослих. Тому саме на його думку орієнтуються діти при сприйнятті навколишнього світу, зокрема етнічного. Перспективою дослідження є вивчення актуальних форм роботи з батьками у напрямі підготовки підростаючого покоління до життя й діяльності у широкому поліетнічному просторі.


Список викоританих джерел

 1. Алієва С. Р. Практика формування крос-культурних цінностей у дітей молодшого шкільного віку [Текст] / С.Р. Алієва // Початкова освіта. – 2012. – № 23. – С. 3-22.
 2. Бахтін М. Гуманізм як принцип виховання сучасної молоді / М. Бахтін // Вища освіта України. – 2007. - №1. – С.117 – 120.
 3. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн..2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади // І.Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – 344с., С.196)
 4. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. [Текст] / А.М. Богуш, Н.В. Лисенко. – К. : Вища школа, 2002. – 407 с.
 5. Зданевич Л. В. Теоретичні підходи до полікультурного виховання дітей дошкільного віку [Электронныйрессурс] / Л.В. Зданевич. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/peddysk/2009_5/zdanevych.pdf
 6. Кагуй Н. В. Поликультурноевоспитаниедетейдошкольноговозраста в процессебилингвальногообразования [Текст] : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / КагуйНатальяВасильевна ; Елабужскийгосударственныйуниверситет. – Елабуга, 2004. – 235 с.
 7. Козлова С. А. "Я – Человек": Программаприобщенияребенка к социальному миру. / С.А. Козлова – М. : Академия, 1996. – 416 с.
 8. Крутій К. Л. Освітній простір дошкільного навчального закладу : монографія : у 2-х ч. Частина перша : Концепції, проектування, технології створення [Текст] / К.Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. – 320 с.
 9. Мистецтво у розвитку особистості: Монографія / За ред.., передмова та післямова Н.Г. Ничкало. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – 224с.
 10. Назаренко Г.А. Виховання культури міжетнічних відносин старшокласників у позаурочній діяльності: дисс. .. канд..пед.наук: 13.00.07 / Г.А. Назаренко – Київ, 2007. – 243с.
 11. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищий навчальний закладів / Т.І. Поніманська – К.: «Академ-видав», 2006. – 456с.
 12. Редькина Л. И. Формированиенародоведческих представлений у детей старшого дошкольноговозраста в процес се ознакомленияихнароднымитрадициямиКрыма [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Редькина Людмила Ивановна ; Южноукраинский пед. ун-т им.. К.Д. Ушинского. – Одесса, 1996. – 228 с.
 13. Степовая В.С. Педагогическиеусловиявоспитаниянационального образа «Я» детейдошкольноговозраста [Текст] : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.07 / СтеповаяВалерияСергеевна ; Московскийгосударственныйоткрытыйпедагогическийуниверситет. – Ростов-на-Дону, 2005. – 233 с.
 14. Суслова Э.К. Воспитание у детейэмоционально-положительногоотношения к людям разныхнациональностей [Текст] / Э. Суслова // Дошкольное воспитание. – 1999. – № 1. – С. 82–91.

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 13. – К., 2013. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_13

Titulka visnyk 13 w200.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № __ від _________ 2013р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи, завідувач кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Іванов Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, Провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бакланов Костянтин Володимирович, кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою початкової освіти та методик гуманітарних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Котенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Гріньова Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, 2013
© http://www.psyh.kiev.ua, 2013


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернет-спільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


ЗМІСТ

Передмова

Артемова Л.В. Актуальні проблеми виховання дітей в поліетнічному дошкільному навчальному закладі

Безух Ю.С. Основні чинники розвитку іншомовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи

Веклич Ю.І. Зберігання культурно-історичної інформації країни, мова якої вивчається, у контексті прояву її кумулятивної функції

Гарбуз М.В. Формування навчальної мотивації у студентів першого курсу педагогічного коледжу

Горєлова В.В. Основні інноваційні тенденції у сучасній лінгводидактиці як методолог. основи навчання іноземних мов у початковій школі

Дениско С.М. Підготовка майбутнього вчителя англійської мови у ПШ до формування лексичної компетентності: традиції та інновації

Задерилова С.В. Засоби, що сприяють розвитку іншомовної компетентності учнів початкової школи

Квятковська Ю.А. Дії-інваріанти як основа конкретизації методичних умінь вчителя початкової та середньої школи

Коваленко Л.В. До проблеми мовної підготовки студентів - майбутніх учителів початкової школи

Кошарна Н.В. До проблеми мовної освіти в Україні в контексті підготовки вчителя іноземної мови

Лавриненко Д.Г. Використання вчителем англійської мови сучасних технологій навчання у початковій школі

Лагутіна А.К. Формування ІКК на основі інтерактивної діяльності в контексті Європейської інтеграції в умовах багатопрофільного інституту

Лисенко Г.В. Формування соціокультурної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови

Лобода О.В. До проблеми формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти

Лук'янчук С.Ф. Підготовка майбутніх учителів в університетах США до професійної діяльності в полікультурному шкільному середовищі

Метелюк В.І., Марченко О.В. Національний характер: консерватизм і зміни

Павлюк Р.О. Інформаційна компетентність у структурі сучасної лінгводидактики

Петрик Л.В. Викладач іноземної мови ВНЗ у процесі формування творчої особистості студента

Руднік Ю.В. Іншомовна освіта вчителів Фінляндії

Самойленко К.В. Навчання технології спілкування засобами англійської мови майбутніх учителів ІМ в початковій та середній школі

Ситник О.І. Мовна освіта в контексті освіти дорослих в Ірландії

Сінельник І.П. Виховання толерантності як компоненту полікультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи засобами ІМ

Смирнова О.М. Особливості підготовки студентів педагогічного коледжу до формування творчої особистості учнів початкової школи

Собко Н.В. Використання видів комунікативної гри в процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи

Соломаха А.В. Концепт «вторинна мовна особистість» в теорії та методиці навчання іноземних мов

Чернігівська Н.С. Cтратегії навчання АМ студентів непрофільних спеціальностей (на базі навч. дисц. «Іноземна мова (поглиблене вивчення)»)

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама