Задерилова С.В. Засоби, що сприяють розвитку іншомовної компетентності учнів початкової школи

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Задерилова С.В. – вчитель англійської на німецької мов загальноосвітньої школи № 26, м. Вінниця.


У статті з’ясовано, що найбільш ефективними засобами розвитку іншомовної компетентності учнів початкової школи є пісня та мультиплікаційний фільм. Виокремлено характерні особливості пісні та мультфільму як засобів навчання іноземної мови, методологічні особливості їх застосування у процесі взаємодії вчителя та учнів.

Ключові слова: початкова школа, іншомовна компетентність, пісня, мультфільм.


В статье установлено, что наиболее эффективными средствами развития иноязычной компетентности учеников начальной школы является песня и мультипликационный фильм. Выделены характерные особенности песни и мультфильма как средств обучения иностранному языку, методологические особенности их применения в процессе взаимодействия учителя и учеников.

Ключевые слова: начальная школа, иноязычная компетентность, песня, мультфильм.


It has been found out that a song and animated cartoon are the most effective means of foreign language competence in elementary school. The characteristics of the song and the cartoon as a means of learning a foreign language, methodological features of their application in the process of interaction between teachers and students have been determined.

Key words: elementary school, foreign language competence, song, cartoon.


Зміст

Постановка проблеми

Віднедавна Україна почала потроху відходити від радянської системи освіти та переймати досвід навчання передових країн світу. Так, згідно Державного стандарту про початкову загальну освіту, що вступив в силу з 1 вересня 2013 року, іноземна мова є обов’язковим предметом у початковій школі. Тож наразі програма для молодших школярів є дещо перевантаженою, тому педагогам варто бути дуже уважними при доборі методів та засобів навчання для успішного оволодіння навчальним матеріалом та активізації інтересу дітей до вивчення іноземної мови. Адже, молодший шкільний вік відзначається ще нестійкою увагою дітей, непосидючістю та відсутністю абстрактного мислення.


Аналіз досліджень

Питанням глобальних пошуків ефективних технологій навчання іноземної мови займалися провідні методологи та лінгвісти Л.С. Виготський, Е. Берн, Р. Бернс, Д.К. Джонс, К. Джонсон, Дж. Дьюї, В. Кілпатрік, Р. Ладо, С. Лівінгстоун, Ж.Піаже, Р.Роджерс, Р. Скіннер, К.Славін, Т. Хатчінсон , Е.Г.Арванітопуло, І.Л.Бім, М.Л.Вайсбурд, А.М. Вєтохов, Н.Д. Гальскова, В.І. Гатальська, Ю.З.Душеїна, В.К. Дьяченко, Л.Я. Зєня, І.О.Зимня і Т.Є.Сахарова, В.В. Копилова, Н.Ф. Коряковцева, З.М.Нікітенко, С.Ю.Ніколаєва, Є.С.Полат, П.В.Сисоєв та ін.


Постановка мети дослідження

Проте, питання застосування засобів навчання іноземної мови, які б стимулювали розвиток іншомовної компетентності молодших школярів завжди залишалося відкритим та дискусійним. Kожний творчо працюючий вчитель постійно шукає відповіді на запитання: «Як урізноманітнити процес навчання? Як зробити урок ефективним? Як зацікавити учнів?» Тому, напевне, сьогодні так актуальна тема використання нетрадиційних засобів навчання англійської мови, з допомогою яких процес вивчення іноземної мови був не тільки цікавим, а і продуктивним.


Мета статті полягає у з’ясуванні та виокремленні ефективних засобів навчання англійської мови, що сприяють розвитку іншомовної компетентності, та технології їх застосування в навчально-виховному процесі початкової школи.


Виклад основного матеріалу

Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі – формування в учнів комунікативної компетенності, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями молодших школярів.


Після закінчення 4-го класу учні загальноосвітніх навчальних закладів досягають рівня А1, учні спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов – рівня А2, що відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти.


Початковий етап навчання іноземної мови у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі надзвичайно важливий, оскільки в цей період закладаються психолінгвістичні основи іншомовної комунікативної компетенції, необхідні та достатні для подальшого її розвитку й удосконалення. Тут відбувається становлення засад для формування іншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок, а також умінь в аудіюванні, говорінні, читанні й письмі у межах програмних вимог [3]. Тож дуже важливо викликати у дітей бажання та інтерес до вивчення іноземної мови засобами, які б не тільки урізноманітнювали, а й перетворювали навчальний процес в цікаве та яскраве дійство. Отже, до категорії саме таких засобів ми відносимо пісні та мультфільми.


Попри всі переваги використання пісні у навчанні іноземної мови, навчально-методичні комплекси не містять достатньої кількості пісенного матеріалу. На початковому етапі навчання необхідний підбір учителем пісенного матеріалу, що має відповідати практичним цілям цього етапу і віковим особливостям учнів.


Критерії підбору пісень можуть бути такими: -пісня мусить бути приємною, ритмічною, не дуже довгою, мати приспів; -вона повинна переважно мотивувати, зацікавлювати учнів; -відповідати віку й ступеню навчання учнів; -відбивати країнознавчу специфіку; -голос виконавця має бути зрозумілим [2, с. 28].


На уроці іноземної мови пісні можна використовувати задля досягнення різних цілей та вирішення практичних, розвивальних і виховних завдань, а саме:

1) як фонетична зарядка на початковому етапі уроку (добре підходять прості ритмічні пісеньки, оскільки вони легко запам’ятовуються);

2) для засвоєння та закріплення лексичного і граматичного матеріалу;

3) для стимулювання розвитку мовних умінь і навичок;

4) для відпочинку під час уроку, коли учні відчувають психологічну і фізичну втому, для відновлення продуктивності [4].


Методичні переваги пісень щодо вивчення іноземної мови можна вбачати у наступному:

-пісні є засобом міцного засвоєння лексичного матеріалу, оскільки містять у собі нові слова та висловлювання. Також у піснях присутня знайома вже дітям лексика у новому контексті, що сприяє розвитку так званого чуття і збільшення асоціативних зв’язків у пам’яті. Також зустрічаються реалії країни, мову яку вивчають, засоби промовистості, що сприяють розумінню специфіки чужої культури;

-краще засвоюються граматичні явища мови. Існують навчальні пісні з найпоширенішими граматичними конструкціями. Можна паралельно пояснювати, коментувати та доповнювати завданнями та вправами (перевірка змісту пісні та граматичних конструкцій);

-пісні сприяють оволодінню навичками іншомовної вимови, покращенню артикуляції;

-пісні сприяють здійсненню завдань естетичного виховання учнів, сприяють згуртуванню колективу, допомагають розкрити здібності кожного. Також створюється сприятливий психологічний клімат, підвищується емоційний тонус.


У процесі оволодіння чужомовної культури в учнів виховується почуття інтересу до інших культур, почуття порозуміння, терпимості й шанування культури іншого народу.


Щодо змісту пісень, то варто зауважити про актуальність та сучасність тематики. Також варто підбирати лексичний матеріал з певним випередженням програми з тією метою, щоб при запровадженні нового матеріалу учні легко впізнавали та швидко засвоювали його. Це значно полегшить введення нового лексико-граматичного матеріалу та його закріплення.


Варто наголосити, що пісня – це один із найсильніших стимулів для подальшого вивчення іноземної мови. Вони полегшують утримувати пам'яті складний матеріал, мовні кліше, стійкі висловлювання. З іншого боку, музика позитивно впливає формування особистості учнів, їх характері і настрій, і навіть формує естетичний смак.


Ще одним цікавим та яскравим засобом, що стимулює розвиток іншомовної компетентності молодших школярів на уроках іноземної мови, є використання мультфільмів.


Питання доцільності застосування саме цього технічного засобу навчання наразі залишається дискусійним. Відповідальність за підбір саме автентичних мультфільмів повністю лежить на учителях. Тематика мультфільмів може бути різноманітною та безпосередньо унаочнювати англомовне мовлення та стимулювати розвиток різних видів англомовної компетентності, а саме: лексичної, граматичної та компетентності у говорінні й письмі. Так змістове наповнення мультиплікаційних фільмів може охоплювати такі теми: помешкання, людина (зовнішність, одяг, професії, їжа), відпочинок (зимовий, літній) й дозвілля (ігри, цирк), природа (пори року) й навколишнє середовище (тварини, рослини, овочі, фрукти), свята (новий рік, вітання), шкільне життя (шкільне приладдя). Мультфільм прекрасно унаочнює мовленнєву функцію, діти легко та швидко засвоюють новий лексичний матеріал та тренують саме артикуляцію звуків. Також мультфільм можна назвати своєрідним віконцем, через яке діти не лише вивчають мову, а й знайомляться з культурою, традиціями, менталітетом народу, мову якого вони вивчають [1].


Висновок

Заохотити та активізувати інтерес дітей до вивчення іноземної мови – місія вчителя початкової школи. Педагогу варто творчо підходити до навчального процесу та підбирати такі засоби, які б підсилювали та робили яскравим та запам’ятовуючим іншомовний матеріал. Втримати увагу молодших школярів є досить важким завданням, діти зазвичай швидко втрачають цікавість та відволікаються. Тож, використовуючи такі засоби навчання як пісня та мультфільм, полегшить та урізноманітнить процес вивчення іноземної мови, розширить дитяче світобачення.


Список використаних джерел

  1. Бігич О. Б. Мультфільм на уроці іноземної мови [Електронний ресурс] / О. Б. Бігич //Педагогіка. Современные методы преподавания. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Pedagogica/5_97547.doc.htm
  2. Гебель С.Ф. Використання пісні на уроці іноземних мов. / С.Ф.Гебельс // ИЯШ №5. - 2009. – С. 28-30.
  3. Іноземні мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/inozem/im.pdf
  4. Песня как один из примов обучения иностраному языку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://englishclub.narod.ru/article/article_2.htm


ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 13. – К., 2013. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_13

Titulka visnyk 13 w200.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № __ від _________ 2013р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи, завідувач кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Іванов Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, Провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бакланов Костянтин Володимирович, кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою початкової освіти та методик гуманітарних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Котенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Гріньова Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, 2013
© http://www.psyh.kiev.ua, 2013


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернет-спільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


ЗМІСТ

Передмова

Артемова Л.В. Актуальні проблеми виховання дітей в поліетнічному дошкільному навчальному закладі

Безух Ю.С. Основні чинники розвитку іншомовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи

Веклич Ю.І. Зберігання культурно-історичної інформації країни, мова якої вивчається, у контексті прояву її кумулятивної функції

Гарбуз М.В. Формування навчальної мотивації у студентів першого курсу педагогічного коледжу

Горєлова В.В. Основні інноваційні тенденції у сучасній лінгводидактиці як методолог. основи навчання іноземних мов у початковій школі

Дениско С.М. Підготовка майбутнього вчителя англійської мови у ПШ до формування лексичної компетентності: традиції та інновації

Задерилова С.В. Засоби, що сприяють розвитку іншомовної компетентності учнів початкової школи

Квятковська Ю.А. Дії-інваріанти як основа конкретизації методичних умінь вчителя початкової та середньої школи

Коваленко Л.В. До проблеми мовної підготовки студентів - майбутніх учителів початкової школи

Кошарна Н.В. До проблеми мовної освіти в Україні в контексті підготовки вчителя іноземної мови

Лавриненко Д.Г. Використання вчителем англійської мови сучасних технологій навчання у початковій школі

Лагутіна А.К. Формування ІКК на основі інтерактивної діяльності в контексті Європейської інтеграції в умовах багатопрофільного інституту

Лисенко Г.В. Формування соціокультурної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови

Лобода О.В. До проблеми формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти

Лук'янчук С.Ф. Підготовка майбутніх учителів в університетах США до професійної діяльності в полікультурному шкільному середовищі

Метелюк В.І., Марченко О.В. Національний характер: консерватизм і зміни

Павлюк Р.О. Інформаційна компетентність у структурі сучасної лінгводидактики

Петрик Л.В. Викладач іноземної мови ВНЗ у процесі формування творчої особистості студента

Руднік Ю.В. Іншомовна освіта вчителів Фінляндії

Самойленко К.В. Навчання технології спілкування засобами англійської мови майбутніх учителів ІМ в початковій та середній школі

Ситник О.І. Мовна освіта в контексті освіти дорослих в Ірландії

Сінельник І.П. Виховання толерантності як компоненту полікультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи засобами ІМ

Смирнова О.М. Особливості підготовки студентів педагогічного коледжу до формування творчої особистості учнів початкової школи

Собко Н.В. Використання видів комунікативної гри в процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи

Соломаха А.В. Концепт «вторинна мовна особистість» в теорії та методиці навчання іноземних мов

Чернігівська Н.С. Cтратегії навчання АМ студентів непрофільних спеціальностей (на базі навч. дисц. «Іноземна мова (поглиблене вивчення)»)

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама