Коваленко Л.В. До проблеми мовної підготовки студентів - майбутніх учителів початкової школи

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Коваленко Любов Володимирівна – асистент кафедри іноземних мов і методик їх навчання кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ.


У статті розглянуто проблеми мовної підготовки студентів - майбутніх учителів початкової школи. У статті також розглядаються проблеми з лексичними одиницями під час навчання і формування комунікативної компетентності. Зазначенні методи щодо запам’ятовування нових лексичних одиниць.

Ключові слова: мовна освіта, мовна підготовка, іншомовна мовленнєва підготовка, компетентність, комунікативна компетентність.


В статье рассмотренны проблеми речевой подготовки студентов – будущих учителей начальной школи. В статье также рассматриваются проблеми с лексическими единицами во время обучения и формирования комуникативной компетенцыи. Указаны методы запоминания новых лексических единиц.

Ключевые слова: языковое образование, языковая подготовка, иноязычная языковая подготовка, компетентность, комуникативная компетентность.


The article has highlighted the problem of students’ as future teachers of primary school speech preparation. Problems with lexis during learning and forming of communicative competence have also been considered in the article. Methods of remembering new lexis have been mentioned.

Key words:language education, language preparation, foreign communicative preparation, competence, communicative competence.


Зміст

Постановка проблеми

Мовна освіта становить визначний чинник формування особистості, виконуючи такі функції як комунікативно-навчальну, освітню, виховну та розвиваючу. Вона є базовим сегментом освіти особистості майбутнього учителя початкової школи на різних рівнях вищої освіти в сучасному світі, який забезпечує опанування іноземними мовами, як засобом пізнання і розуміння оточуючого світу та комунікації завдяки формуванню комунікативної компетенції. Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти передбачено, що до іншомовної підготовки студентів випускників університету з нефілологічних спеціальностей входять такі компетенції як, мовна, мовленнєва, соціокультурна і дискурсивна компетенції на рівні B2. У вище зазначених рекомендаціях зазначено «лише шляхом кращого оволодіння сучасними європейськими мовами можна полегшити спілкування та взаємодію між європейцями з різними рідними мовами заради підтримки європейської мобільності, взаєморозуміння і співпраці, та подолати упередження й дискримінацію» [2,c.17]. У сучасній педагогічній освіті на непрофільних спеціальностях відводиться значна увага іншомовній мовної підготовці у нашому випадку майбутніх учителів початкової школи, адже вони є головною і найважливішою постаттю від якої залежить навчання, виховання і розвиток учнів, і які будуть формувати початкові, фундаментальні знання з іноземної мови у початковій школі.


Аналіз досліджень

Дослідженням питання мовної підготовки займалися вітчизняні та зарубіжні вчені і дослідники. В науковий обіг було введено багато понять російськими дослідниками : Ю.М. Караулов вів поняття «мовна особистість», Ю.І. Пассов ввів поняття «іншомовна грамотність», В.В. Сафонова ввела поняття «іншомовна соціокультурна компетентність», П.В. Сисоєв розглядав поняття «полікультурна особистість», О.Б.Бігич, С.Ю. Ніколаєва, Т.О. Пахомова, Н.К. Скляренко та інші українські методисти займаються розробкою системи вправ для підготовки студенті до міжкультурних відносин. М.Дж. Беннет досліджував базисні концепти міжкультурної комунікації, розробкою комунікативного методу займались Г. Уідоусан, У. Литлвуд, Г. Е. Піфо. Незважаючи на багато численні дослідження питання мовної підготовки залишається недостатньо дослідженим.


Постановка мети дослідження

Розглядаючи проблему підготовки студентів – майбутніх вчителів початкової школи, інтерес до вивчення питання мовної освіти зростає з урахуванням сучасних умов підготовки майбутніх вчителів початкової школи за новими державними стандартами, що й зумовлює актуальність поглибленого вивчення проблеми надання мовної освіти студентам педагогічних закладів.

Метою статті є розгляд проблем під час формування мовної готовності студентів факультету «Початкова освіта» а саме проблема мовної підготовки до вступу у ВНЗ і під час навчання у ВНЗ , та пошук шляхів їх подолання.


Виклад основного матеріалу

Як вже було зазначено вище, мовна підготовка майбутнього учителя початкової школи по закінченню ВНЗ згідно Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти має відповідати рівню B2. Студенти мають оволодіти не тільки комунікативною компетенцією а і такою важливою компетенцією як професійно-комунікативна компетенція, яка включає в себе : готовність та здатність до оволодіння предметними, науковими знаннями у професійному спілкуванні; інтегральну властивість особистості, яка синтезує в собі загальну культуру спілкування та її прояви у професійній діяльності; інтегрований компонент комунікативного менеджменту, комунікативної і професійної компетенцій, який передбачає володіння мовою та професійно орієнтованим мовленням на варіативно-адаптивному рівні, а також на рівні вільного ділового спілкування ( для фахівців, які мають високий рівень комунікативно-професійної компетенції), вирішення завдань формування позитивного іміджу організації або особи [3, c. 143].


Проблема полягає в тому, що студенти першокурсники приходять до ВНЗ з недостатніми і несистематизованими знаннями з іноземної мови шкільного матеріалу і низькою самооцінкою щодо своїх знань з мови, що призводить до затрат додаткового часу на відпрацювання і виправлення раніше не доопрацьованих помилок і несформованим вміння самостійно працювати над корекцією і покращенням своїх знань. У ВНЗ студенти мають також опрацьовувати певний матеріал самостійно, оскільки кількість годин що відводиться на вивчення іноземної мови обмежена програмою, отож на формування професійно - комунікативної компетенції відводиться менше часу за рахунок корекції шкільних не доопрацювань, адже не скоригований матеріал буде мати продовження у випускниках педагогічного ВНЗ майбутніх вчителів початкової школи. Оскільки, сучасні вимоги з іноземної мови стосуються всіх спеціальностей без виключення адже ми готуємо спеціалістів спроможних приймати участь на міжнародному рівні, на мою думку кількість годин має бути достатньою для реалізації вище згаданих вимог. Як показує практика помилково сформовані знання у школі мають свій відбиток впродовж тривалого часу, і потребує кропіткої роботи як зі сторони студента так і викладача. Було помічено, що дуже часто студенти механічно слухають і відтворюють лексичні одиниці, або розповідають підготовлене монологічне висловлювання не думаючи про те що вони розповідають, на мою думку цей фактор знижує засвоєння програмного матеріалу. Якщо вони нездатні вдумливо повторювати виправлення викладача і розповідати монолог тоді як вони зможуть мати гарну мовну підготовку ? Вирішення цієї проблеми вбачаю у багаторазовому повторенню лексичних одиниць не лише у аудиторії під час проведення пари, а й самостійно за допомогою перекладача google, який оснащений звуковим відтворенням лексичної одиниці. Щодо монологічних доповідей то я пропоную студентам скласти декілька питань до їх інформації, вирішення проблемних завдань з поданої теми, дискусійні ігри, професійно-орієнтовні ігри, які стимулюють студентів бути вдумливими і уважними під час прослуховування доповідей. Створюючи проблемні ситуації, викладачу ВНЗ слід розробляти іх відповідно рівня наявних знань та інтелектуальних можливостей студентів, вони мають відображати реальні сучасні ситуації професійної діяльності.


Формування іншомовної мовленнєвої компетенції майбутніх викладачів, спеціалістів у своїй справі як вже було зазначено вище - цілісний процес, основою якого становить активізація факторів мотивації, для ефективного впровадження цього процесу необхідні освітнє середовище, педагогічні умови і сучасні методи. Під час формування іншомовної мовленнєвої компетенції майбутніх спеціалістів грає роль певна методика, яка відводиться до певного етапу навчання іноземним мовам. Ціль і задачі методики формування і розвитку іншомовної мовленнєвої компетенції мають відповідати нижче вказаним критеріям:

- навчання професійній термінології на базі найсучасніших словників;

- формування вмінь і навичок у майбутніх спеціалістів обробки спеціальної інформації на іноземній мові;

- навчання всім різновидам професійної мови;

- спрямування студентів на самостійний аналіз різних комунікативних потреб;

- навчання норм літературної і професійної іноземної мови;

- набір матеріалу для формування якісної (лексичного, граматичного, фонетичної правильного) мовлення;

- необхідні вимоги до самоконтролю і самонавчання і т.д.

Вільне володіння мовою визначається насамперед багатством словникового запасу. Існує багато шляхів запам’ятовування нових лексичних одиниць серед них слід зазначити наступні методи:

• Метод фонетичних асоціацій (МФА). Оскільки в різних мовах тієї чи іншої країни існують лексичні одиниці, що мають спільне походження, або звучання, хоча і різне за значенням (English –desert, Ukrainian- десерт);

• Картки – як найвідоміший і найуживаніший метод вивчення нових лексичних одиниць;


• Складання невеликих розповідей на закріплення нових лексичних одиниць є не менш ефективним методом, до речі він використовується і в граматиці на нові ГС. Такий метод дозволяє не тільки засвоїти нові лексичні одиниці а й пригадати і активно використати пасивну лексику.


Висновок

Отже аналіз стану мовної підготовки студентів – майбутніх учителів початкової школи свідчить про те що, студенти сучасного ВНЗ потребують більшого стимулювання і заохочення щодо їх відповідальної та відповідної підготовки з програми іноземної мови, якою вони повинні володіти по закінченню ВНЗ. Від так враховуючи той факт, що мовна підготовка студентів зі спеціальності « Початкова освіта» має певні проблеми , актуальним є продовження пошуку ефективних методів стимулювання до вдумливого, усвідомленого навчання і розробка і удосконалення навчально-методичного матеріалу з дисципліни циклу Іноземна мова (ІМ).


Список використаних джерел

  1. Бородіна Г.І. Комунікативно-орієнтовне навчання іноземної мови у немовному вузі // Іноземні мови. – 2005. - №2. – С. 28-30
  2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання [Наук. Ред. укр. Вид-ня С. Ю. Ніколаєва]. – К.: Левіт, 2003. – 237с.
  3. Лашкул В. А. Формування професійної компетенції студентів технічних ВНЗ засобами іноземної мови – складова якості професійної підготовки майбутнього фахівця / В. А. Лашкул // Наука і методика : зб. наук.-метод.праць ; [Редкол.: А.Ф. Гойчук (гол. ред.) та ін.] – К.: Аграрна освіта, 2006. – Вип. 8. – С. 140-144.
  4. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс : пособие для студентов пед. вузов и учителей / Е.Н.Соловова. – М.: АСТ : Астрель, 2009. – 238 с.
  5. Тарнопольский О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому навчальному закладі освіти : Навчальний посібник. – К.: Фірма “ІНКОС”, 2006. - 248 с.


ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 13. – К., 2013. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_13

Titulka visnyk 13 w200.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № __ від _________ 2013р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи, завідувач кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Іванов Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, Провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бакланов Костянтин Володимирович, кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою початкової освіти та методик гуманітарних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Котенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Гріньова Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, 2013
© http://www.psyh.kiev.ua, 2013


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернет-спільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


ЗМІСТ

Передмова

Артемова Л.В. Актуальні проблеми виховання дітей в поліетнічному дошкільному навчальному закладі

Безух Ю.С. Основні чинники розвитку іншомовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи

Веклич Ю.І. Зберігання культурно-історичної інформації країни, мова якої вивчається, у контексті прояву її кумулятивної функції

Гарбуз М.В. Формування навчальної мотивації у студентів першого курсу педагогічного коледжу

Горєлова В.В. Основні інноваційні тенденції у сучасній лінгводидактиці як методолог. основи навчання іноземних мов у початковій школі

Дениско С.М. Підготовка майбутнього вчителя англійської мови у ПШ до формування лексичної компетентності: традиції та інновації

Задерилова С.В. Засоби, що сприяють розвитку іншомовної компетентності учнів початкової школи

Квятковська Ю.А. Дії-інваріанти як основа конкретизації методичних умінь вчителя початкової та середньої школи

Коваленко Л.В. До проблеми мовної підготовки студентів - майбутніх учителів початкової школи

Кошарна Н.В. До проблеми мовної освіти в Україні в контексті підготовки вчителя іноземної мови

Лавриненко Д.Г. Використання вчителем англійської мови сучасних технологій навчання у початковій школі

Лагутіна А.К. Формування ІКК на основі інтерактивної діяльності в контексті Європейської інтеграції в умовах багатопрофільного інституту

Лисенко Г.В. Формування соціокультурної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови

Лобода О.В. До проблеми формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти

Лук'янчук С.Ф. Підготовка майбутніх учителів в університетах США до професійної діяльності в полікультурному шкільному середовищі

Метелюк В.І., Марченко О.В. Національний характер: консерватизм і зміни

Павлюк Р.О. Інформаційна компетентність у структурі сучасної лінгводидактики

Петрик Л.В. Викладач іноземної мови ВНЗ у процесі формування творчої особистості студента

Руднік Ю.В. Іншомовна освіта вчителів Фінляндії

Самойленко К.В. Навчання технології спілкування засобами англійської мови майбутніх учителів ІМ в початковій та середній школі

Ситник О.І. Мовна освіта в контексті освіти дорослих в Ірландії

Сінельник І.П. Виховання толерантності як компоненту полікультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи засобами ІМ

Смирнова О.М. Особливості підготовки студентів педагогічного коледжу до формування творчої особистості учнів початкової школи

Собко Н.В. Використання видів комунікативної гри в процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи

Соломаха А.В. Концепт «вторинна мовна особистість» в теорії та методиці навчання іноземних мов

Чернігівська Н.С. Cтратегії навчання АМ студентів непрофільних спеціальностей (на базі навч. дисц. «Іноземна мова (поглиблене вивчення)»)

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама