Безух Ю.С. Основні чинники розвитку іншомовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Основні чинники розвитку іншомовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи

Безух Юлія Сергіївна – викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, м. Київ.


У статті проаналізовано Державний стандарт початкової загальної освіти щодо введення навчання іноземної мови з першого класу, розглянуто феномен поняття «іншомовна компетентність» майбутнього педагога, з’ясовано суть поняття, також виокремлено та охарактеризовано чинники, що безпосередньо впливають на розвиток іншомовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи.

Ключові слова: іншомовна компетентність, компетенція, чинники, майбутній учитель початкової школи.


В докладе проанализирован Государственный стандарт начального образования на предмет введения обучения иностранному языку с первого класса, рассмотрено феномен понятия «иноязычной компетентности будущего педагога, выяснено суть понятия, а также выделено факторы, которые влияют на развитие иноязычной компетентности будущего учителя начальной школы.

Ключевые слова: иноязычная компетентность, компетенция, факторы, будущий учитель начальной школы.


The report deals with State standards of elementary education concerning foreign language learning, phenomena of foreign competence of future teachers, the scope of the term has been discovered, and factors that influence foreign competence of future elementary school teachers have been found out.

Key words:foreign competence, competency, factors, future elementary school teacher.


Зміст

Постановка проблеми

На сучасному етапі розвитку вищої освіти формування іншомовної компетентності слід розглядати як обов’язкову складову загальної фахової підготовки. Сучасна вища освіта України має сприяти підготовці фахівців, які повинні усвідомлювати відповідальність щодо виховання майбутнього покоління та прищеплення дітям жаги до пізнання нової мови та відповідно її культури. Відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який поступово набирає чинності з 1 вересня 2013, до блоку обов’язкових предметів, які викладаються в початковій школі, наразі входить і вивчення іноземної мови (англійської). За стандартом «метою вивчення іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань: правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень; оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування; отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається; розпізнавання відомого лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання його у процесі усного спілкування; розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності; участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний діалог і діалог-розпитування під час повсякденного спілкування); уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати напам’ять римовані твори дитячого фольклору; оволодіння технікою читання вголос, читання про себе навчальних та нескладних текстів, використання прийомів ознайомлювального та навчального читання; правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів; засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої вивчається» [1].


Для успішного виконання вищезгаданих завдань та досягнення поставленою мети вчителю англійської мови варто глибоко зануритися в особливості психічного та вікового розвитку молодшого школяра, налагодити тісний контакт з дитиною. Адже варто наголосити на тому, що період молодшого шкільного віку, що охоплює дітей у віці шести–десяти років, є проміжний етапом розвитку від дошкільного до підліткового. Психіка дітей у цьому віці постійно змінюється. У молодшому шкільному віці проходить інтенсивний розвиток і якісна перебудова пам'яті учнів, формуються першооснови для логічної пам'яті. Разом з тим зберігаються особливості, притаманні психіці дітей дошкільного віку. Звикання до ще одного педагога, учителя англійської мови, може спричинити лише ускладнення в адаптації до шкільного середовища. Для уникнення саме таких негативних явищ вищі навчальні заклади України почали підготовку учителів початкової школи з правом викладання іноземної мови (за вибором). Тож натепер перед освітянами вишів постало завдання заохочення та мотивування студентів щодо вивчення іноземної мови, розвитку їхньої іншомовної компетентності та обрання її як додаткової спеціалізації.


Аналіз досліджень

Питання теорії і практики розвитку іншомовної компетентності студентів висвітлювались в наукових працях багатьох дослідників, як вітчизняних, так і закордонних, наприклад, таких, як: Н.І. Гез, І.А. Зимня, А.К. Маркова, Л.М. Мітіна, Є.І. Пассов, В.В. Сафонова, А.В. Хуторський, Я.В. Эк, Дж. Савіньон та інші. Проблему аналізу і розвитку іншомовної компетентності сучасного фахівця та її складових нині розглядають Є.І.Пассов, Л.В.Кибирева, Е.Колларова та ін.


Постановка мети дослідження

Однак, не зважаючи на велику кількість існуючих публікацій з даної проблеми, варто наголосити про відсутність досліджень саме з питання розвитку іншомовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи та чинників, що безпосередньо на нього впливають.


Мета статті полягає у з’ясуванні та узагальненні суті феномену поняття «іншомовна компетентність» та виокремленні основних чинників, що безпосередньо впливають на розвиток іншомовної компетентності майбутнього педагога.


Виклад основного матеріалу

Поняття «компетенція» (від лат. competer – відповідати, підходити) визначається як добра обізнаність щодо чогось; як коло повноважень будь-якої організації, установи або особи. А «компетентний» (від лат. competens (competentis) – відповідний, подібний) — той, хто має компетенцію, є добре обізнаним стосовно чогось, що ґрунтується на знанні, кваліфікований [2, с.454–455]. Під поняттям «іншомовна компетентність» ми розуміємо набір умінь і навичок, достатніх знань з мови та її культури для успішного функціонування у мовному середовищі. Але найбільше нам імпонує визначення поняття «іншомовна компетентність», подане О. Тинкалюк, за яким іншомовна компетентність майбутнього фахівця визначається як:

-здатність здійснювати міжкультурне професійно спрямоване спілкування; взаємодіяти з носіями іншої культури, беручи до уваги національні цінності, норми та уявлення; створювати позитивний настрій спілкування для комунікантів; вибирати комунікативно цілеспрямовані способи вербальної та невербальної поведінки на основі знань про науку і культуру інших народів у межах полілогу культур;

-результат затрачених зусиль, спрямованих на формування таких іншомовних знань і вмінь, які відображають лінгвістичний, професійно-контекстуальний, психологічний, соціальний та ситуативний стан мови як засобу професійного спілкування в сфері фінансів та особистісного спілкування; сформовану в процесі навчання іноземної мови здатність вільно і

-адекватно до умов соціально-рольових ситуацій професійної діяльності розуміти й зумовлювати відповідні мовленнєві висловлювання згідно з теоретичними положеннями і знаннями, що виконують інформаційно-комунікативну функцію, а також практичні вміння та навички, які забезпечують перцептивно-комунікативну та інтеракційно-комунікативну функції спілкування за допомогою засобів іноземної мови [5, с.53–63].


Варто зазначити, що на розвиток іншомовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи впливає сама якість організації навчального процесу, що передбачає наявність належного рівня матеріально-методичного забезпечення дисципліни, професійний рівень професорсько-викладацького складу; належна мотивація, під якою ми розуміємо грамотне співвідношення ролей студента й викладача, варіативність, інтегрування, тип пізнання, засоби оцінювання, стиль і тип спілкування, особистісно-орієнтований підхід, за яким викладач виконує роль консультанта та навчально-виховний процес здійснюється на партнерських засадах (викладач-консультант); інтерес до фактичних знань передбачає інформативність та змістовність навчальних матеріалів, актуальність змістового наповнення робочих програм [4]; зацікавленість у вивченні іноземної мови, для формування якої передбачається використовувати як традиційні, так й інноваційні форми і методи навчання іноземних мов, які б, доповнюючи один одного, становили єдину систему, яку можна адаптувати до особливостей навчального процесу з метою оптимізації навчання та підготовки висококваліфікованих фахівців [3].


Висновок

В результаті проведеного дослідження ми дійшли висновку, що успішний розвиток іншомовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи залежить від ряду чинників (якості організації навчального процесу, належної мотивації, інтересу до фактичних знань, зацікавленості у вивченні іноземної мови), за які відповідають як викладачі, адміністрація так і самі студенти. Лише згуртована та партнерська співпраця учасників навчального-виховного процесу сприятимуть успішному розвитку іншомовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Варто наголосити і на тому, що викладачам вищих навчальних закладів слід добирати методи, прийоми та інколи і засоби навчання студентів, які були б доречними для використання їх студентами в практиці початковій школі.


Список використаних джерел

  1. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс] / Постанова від 20квітня 2011 р. № 462. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/
  2. Энциклопедия профессионального образования: В 3 х т. / Под ред. С. Я. Батышева. – М.: АПО, 1998. – 568с.
  3. Кермач У. К. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів як необхідна передумова їх професійного розвитку Електронний ресурс] / У. К. Кермач. – Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1884/1/2.pdf
  4. Пришляк О. Іншомовна компетентність як вагомий чинник духовно-морального розвитку майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / О. Пришляк. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Npd/2011_3/prislak.pdf
  5. Тинкалюк О. Сутність і структура іншомовної комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів / О. Тинкалюк // Вісник Львів. – 2008. – № 24. – С. 53–63.


ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 13. – К., 2013. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_13

Titulka visnyk 13 w200.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № __ від _________ 2013р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи, завідувач кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Іванов Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, Провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бакланов Костянтин Володимирович, кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою початкової освіти та методик гуманітарних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Котенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Гріньова Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, 2013
© http://www.psyh.kiev.ua, 2013


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернет-спільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


ЗМІСТ

Передмова

Артемова Л.В. Актуальні проблеми виховання дітей в поліетнічному дошкільному навчальному закладі

Безух Ю.С. Основні чинники розвитку іншомовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи

Веклич Ю.І. Зберігання культурно-історичної інформації країни, мова якої вивчається, у контексті прояву її кумулятивної функції

Гарбуз М.В. Формування навчальної мотивації у студентів першого курсу педагогічного коледжу

Горєлова В.В. Основні інноваційні тенденції у сучасній лінгводидактиці як методолог. основи навчання іноземних мов у початковій школі

Дениско С.М. Підготовка майбутнього вчителя англійської мови у ПШ до формування лексичної компетентності: традиції та інновації

Задерилова С.В. Засоби, що сприяють розвитку іншомовної компетентності учнів початкової школи

Квятковська Ю.А. Дії-інваріанти як основа конкретизації методичних умінь вчителя початкової та середньої школи

Коваленко Л.В. До проблеми мовної підготовки студентів - майбутніх учителів початкової школи

Кошарна Н.В. До проблеми мовної освіти в Україні в контексті підготовки вчителя іноземної мови

Лавриненко Д.Г. Використання вчителем англійської мови сучасних технологій навчання у початковій школі

Лагутіна А.К. Формування ІКК на основі інтерактивної діяльності в контексті Європейської інтеграції в умовах багатопрофільного інституту

Лисенко Г.В. Формування соціокультурної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови

Лобода О.В. До проблеми формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти

Лук'янчук С.Ф. Підготовка майбутніх учителів в університетах США до професійної діяльності в полікультурному шкільному середовищі

Метелюк В.І., Марченко О.В. Національний характер: консерватизм і зміни

Павлюк Р.О. Інформаційна компетентність у структурі сучасної лінгводидактики

Петрик Л.В. Викладач іноземної мови ВНЗ у процесі формування творчої особистості студента

Руднік Ю.В. Іншомовна освіта вчителів Фінляндії

Самойленко К.В. Навчання технології спілкування засобами англійської мови майбутніх учителів ІМ в початковій та середній школі

Ситник О.І. Мовна освіта в контексті освіти дорослих в Ірландії

Сінельник І.П. Виховання толерантності як компоненту полікультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи засобами ІМ

Смирнова О.М. Особливості підготовки студентів педагогічного коледжу до формування творчої особистості учнів початкової школи

Собко Н.В. Використання видів комунікативної гри в процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи

Соломаха А.В. Концепт «вторинна мовна особистість» в теорії та методиці навчання іноземних мов

Чернігівська Н.С. Cтратегії навчання АМ студентів непрофільних спеціальностей (на базі навч. дисц. «Іноземна мова (поглиблене вивчення)»)

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама