Лавриненко Д.Г. Використання вчителем англійської мови сучасних технологій навчання у початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Лавриненко Дарина Геннадіївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Стаття присвячена актуальним питанням методики навчання англійської мови у початковій школі. Особлива увага зосереджена на застосуванні методик навчання іноземної мови згідно етапів розвитку дитини. В роботі також розглянута методика навчання англійської мови за допомогою проектних методик, зокрема із застосуванням «пластилінового театру».

Ключові слова: сучасні технології навчання, викладання англійської мови, пластиліновий театр.


Статья посвящена актуальным вопросам преподавания английского языка начальной школе. Особое внимание в исследовании привлечено к применению методик обучения согласно этапам развития ребенка. В работе также рассмотрена методика изучения английского языка с помощью проектных методик, в частности с применением "пластилинового театра". Данная методика обучения позволяет ученикам младших классов овладевать английским языком в процессе работы по изготовлению пластилиновых кукол и декораций, в следствие которой происходит активизация разговорных навыков в контексте коммуникативно-деятельного, личностно-ориентированного и социокультурного подходов к развитию школьников.

Ключевые слова: современные технологии обучения, преподавание английского языка, пластилиновый театр


The article is devoted to topical issues of teaching English in primary school. The special attention in research is drawn to application of techniques of training according to stages of development of the child. In work the technique of studying of English by means of design techniques, in particular with application of "plasticine theater" is also considered. This technique of training allows pupils of elementary grades to іmprove English in the course of work on making plasticine dolls and scenery. In the result there is an activization of speaking skills in a context of communicative and active, focused upon personal and sociocultural approaches according to development of school students.

Key words:modern technologies of training, English teaching, plasticine theater


Зміст

Постановка проблеми

Зростаючі вимоги будь-якої галузі суспільства потребують знання англійської мови, що, відповідно, вимагає від методистів пошуку шляхів оптимізації процесу навчання, перегляду умов, від яких залежить успішне оволодіння даним предметом. У 80-90 роках ХХ століття до таких умов стали зараховувати ефективний початок навчання іноземним мовам у початкових школах, що може бути передумовою успішного вирішення завдань навчання спілкуванню англійською мовою в середній школі.


Однак, як показала практика, процес навчання англійської мови молодших школярів не принесла належних результатів у силу різних причин, серед яких можна виділити наступні: 1) відсутність належного методичного забезпечення (немає загальноприйнятих теоретичних положень, на яких повинна ґрунтуватися вся система навчання); 2) недостатня кількість фахівців з раннього навчання іноземним мовам; 3) високі економічні витрати й низький, не задовольняючим потребам спілкування, рівень засвоєння англійської мови дітьми (вони не можуть користуватися мовою як засобом спілкування).


У контексті реалізації цих вимог особливої ваги набуває застосування сучасних технологій навчання як засобів забезпечення якісного комунікативно-мовленнєвого, соціокультурного і мовного розвитку учнів на шляху досягнення цілей, поставлених чинними нормативними документами в галузі вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах.


Аналіз досліджень

До сучасних технологій навчання англійської мови у спеціальній літературі зазвичай відносять: центроване на особистості учня навчання; навчання у співпраці; проектні технології (метод проектів), а також інформаційні технології.


Для практичного запровадження цих технологій навчання склалась певна джерельна база, методологічне підґрунтя якої становлять праці видатних психологів, лінгвістів і дидактів світу (Л. С. Виготський, Е. Берн, Р. Бернс, Д. К. Джонс, К. Джонсон, Дж. Дьюї, В. Кілпатрік, Р. Ладо, С. Лівінгстоун, Ж.Піаже, Р.Роджерс, Р. Скіннер, К.Славін, Т. Хатчінсон та ін.). При цьому зазначимо, що зміст сучасних праць з методики, які формують таку базу, зорієнтований переважно на умови викладання іноземної мови в основній і старшій школі (Е.Г.Арванітопуло, І.Л.Бім, М.Л.Вайсбурд, А.М. Вєтохов, Н.Д. Гальскова, В.І. Гатальська, Ю.З.Душеїна, В.К. Дьяченко, Л.Я. Зєня, І.О.Зимня і Т.Є.Сахарова, В.В. Копилова, Н.Ф. Коряковцева, З.М.Нікітенко, С.Ю.Ніколаєва, Є.С.Полат, П.В.Сисоєв та ін.).


Постановка мети дослідження

Питання застосування сучасних технологій навчання англійської мови в початковій школі є предметом широкого обговорення в науковій літературі. Це і зумовило вибір теми статті.


Мета статті. Метою статті є обґрунтування на матеріалі англійської мови особливостей використання сучасних технологій навчання іноземної мови у початковій школі.


Виклад основного матеріалу

Для того щоб правильно організувати процес навчання у початковій школі вчителю англійської мови варто враховувати вікові особливості учнів при виборі технологій навчання. На різних етапах розвитку дитини, ефективними будуть певні технології.


На думку Жана Піаже існують наступні етапи розвитку дитини на основі змін у розумовому розвитку:

- сенсомоторна;

- доопераційна;

- стадія конкретних операцій;

- стадія формальних операцій [1, с.140].


Для нашого дослідження найбільш важливими етапами є перші три, тому що розвиток дитини варто починати якомога раніше , тому що сенситивний період до оволодіння іноземними мовами триває до дев'яти років. До дев'яти років дитина досить легко опановує іноземною мовою, але після того як цей період закінчується, мозкові механізми стають менш гнучкими й вони вже не можуть так легко пристосовуватися до нових умов. Після десятилітнього віку доводитися переборювати безліч перешкод.


Саме тому введення іноземної мови в початкову школу покликано використати найбільш сприятливий сенситивний період до його оволодіння в розвитку дітей. Це дозволяє розраховувати на більшу результативність у засвоєнні іноземної мови, на більшу результативність у розвитку вихованні засобами іноземної мови.


Однак масове навчання учнів у початковій школі зіштовхується з неготовністю дітей вивчати іноземна мову. Літературні й авторські дослідження показали, що приблизно 30 % дітей готові успішно вивчати іноземну мову, всі інші зазнають різних труднощів у цьому процесі, які пов'язані з відсутністю спеціальних здатностей до вивчення іноземної мови [2]. Виникає проблема організації масового навчання іноземним мовам в умовах неготовності більшості учнів до ефективного вивчення іноземної мови як практичної діяльності.


Розглядаючи різні аспекти рішення проблеми масового навчання англійської мови на сучасному етапі доцільним на наш погляд є методика використання проектних методик.


Останнім часом у викладанні іноземних мов широко застосовуються театральні методики, які вже на ділі довели свою ефективність, особливо на початковому етапі навчання, коли в дітей ще розвинене мимовільне запам'ятовування, і вони добре запам'ятовують лише те, що для них цікаво й викликає емоційний відгук.


Відомий психолог А.А. Леонтьев ще у 80-ті роки XX ст. зазначав, що вчитель іноземної мови зобов'язаний активно втручатися в емоційну атмосферу уроку й забезпечувати, по можливості, виникнення в емоційних станів, що вчаться, сприятливих для їхньої навчальної діяльності[3, с. 26 ].


Саме тому учителі англійської мови сьогодні широко використають на заняттях з малятами пантоміму, театральні костюми, маски й, звичайно ж, ляльки.


Однак виготовлення об'ємних театральних ляльок і декорацій ̶ досить тривала й трудомістка робота, не завжди прийнятна для молодших школярів, які хочуть якомога швидше побачити готовий результат. І от у цьому випадку неоціненну допомогу можуть зробити пластилінові ляльки.


«Пластиліновий театр» як технологія навчання англійській мові (деякі автори відносять "театр" до прийому навчання [4, с. 15]), можна використати для театралізації віршів і пісень, діалогів і монологів, але особливо він буде затребуваний для драматизації казок.


«Пластиліновий театр» реалізує один з методичних принципів навчання англійській мові в початковій школі ̶ принцип взаємозв'язку англійської мови з іншими предметами.


Драматизація казок іноземною мовою за допомогою «пластилінового театру» вимагає об'єднання класної, домашньої, гурткової й позакласної форм роботи. Вона підрозділяється на три етапи: підготовчий, основний і заключний.


Драматизація казок звичайно починається на уроках читання й завершується на позакласних заходах.


Підготовчий етап – є достатньо об’ємним. Він включає:

- знайомство учнів з майбутньою роботою;

- підготовку до перегляду "пластилінового спектаклю" у виконанні вчителя або читанню казки про себе (знайомство з лексичним наповненням спектаклю або казки, попереднє тренування лексичних одиниць і граматичних структур; знайомство з питаннями, на які треба буде дати відповіді після перегляду першої частини спектаклю або читання першої частини казки);

- відповіді на питання по першій частині спектаклю або казки;

- передбачення (антиципацію) другої частини спектаклю або казки;

- перегляд другої частини спектаклю або читання другої частини казки;

- обговорення другої частини спектаклю або другої частини казки;

- обговорення всього спектаклю або всієї прочитаної казки;

- рефлексивну оцінку переглянутого "пластилінового спектаклю" або прочитаної самостійно казки й мотивацію до подальшої творчої діяльності;

- виготовлення пластилінових ляльок і декорацій учнями (індивідуальне в другому класі для виявлення творчих здатностей учнів і колективне в третьому-четвертому класах) з обговоренням їх у парах і міні-групах, а також із вчителем;

- розподіл ролей при колективному виконанні;

- роботу з текстом п'єси (читання по ролях);

- аналіз кожної ролі

- музичне, шумове, світлове оформлення спектаклю. Репетиції

- добірку ігор, конкурсів, вікторин;

- репетиції спектаклю за столом (індивідуальні або колективні) з обговоренням їх у парах або міні-групах;

- репетиції пісень і танців;

- репетиції в "живому плані";

- репетиції всього спектаклю перед учителем (індивідуальні або колективні);

- остаточний відбір кращих спектаклів для показу іншим паралелям і старшим класам початкової шкіл.

Спектаклі, що призначені для другого класу, можна з успіхом показувати третім і четвертим класам, даючи їм після перегляду більше складні завдання за темою спектаклю.


Можна придумати й безліч інших цікавих завдань. Доцільно, щоб різні класи й різні паралелі ставили різні казки із цікавими завданнями англійською мовою й щоб розширювався освітній простір учнів.


Спектаклі відбирають учні разом з вчителем, причому при цьому важливо нікого не скривдити. У цілому, як показала практика, навіть самі слабкі в язиковому відношенні учні при щоденній роботі із пластиліном досягають високого рівня знань.

Основний етап включає:

- показ "пластилінового спектаклю" глядачам, підготовлений учнями другого-четвертого класів;

- проведення ігор, конкурсів КВВ, вікторин (вчителем або учнями).

- чаювання (якщо це можливо).


При цьому вчитель повинен пам'ятати, що спектаклі "пластилінового театру" - камерні, розраховані при розмірі ляльок - 15 см на аудиторію 25 дітей (при цьому управління здійснюється за рахунок двох пальців - великого й вказівного). Якщо буде потрібно спектакль показувати на сцені, то розмір ляльок треба буде збільшувати відповідно у два - три рази й подумати про інший спосіб керування ними (наприклад, за допомогою лялькових ручок, зроблених з мотузок і поролону, які повинні бути замасковані одягом. Для сцени звичайно готовлять театральний проект учні четвертого класу).

Заключний етап включає:

- рефлексивну оцінку глядачів й акторів;

- нагородження глядачів й акторів;

- підведення вчителем підсумків проробленої роботи.

Самим більшим і самим складним етапом є підготовчий етап, на якому учитель показує учням другого класу за допомогою "пластилінового театру".


Це спектакль-урок, що представляє собою нову форму навчання іноземній мові в початковій школі. Він сполучає в собі прийоми "Story tellіng" й "Vіdeo lessons", включає різні ігри, конкурси англійською мовою .


Основна мета нової форми навчання - зробити вивчення англійської мови в початковій школі святом, мотивувати учнів на подальшу творчу діяльність.


При цьому вчитель, за словами Є.І.Пасова, "повинен бути гарним сценаристом, режисером й актором. Якщо він не володіє цими якостями, то йому буде важко організувати гру, що може привести до розчарування учнів [13].


Крім вище вказаного, спектакль-урок переслідує ще одна мету ̶ проведення "прихованого" проміжного контролю знань учнів в ігровій формі. При цьому вчитель контролює як програмний, так і надлишковий матеріал, засвоєний продуктивно.


Спектакль-урок доцільно проводити саме в другому класі наприкінці ІІІ чверті на останніх уроках. Після перегляду цього спектаклю, учні другого класу, уже на весняних канікулах, перейдуть до створення власного спектаклю згідно сценарію, який розроблений вчителем.


Незважаючи на те що, це "театр одного актора", робота з виготовлення пластилінових ляльок і декорацій передбачається в інтерактивному режимі: ̶ у парах або міні групах. Саме при такій формі роботи, відбувається активізація розмовних навичок в контексті комунікативно-діяльністного, особистісно-орієнтованого й соціокультурного підходів до розвитку школярів.


Однак активізація розмовних навичок, зрозуміло, не відбудеться автоматично, якщо заздалегідь для цього не буде закладений "міцний фундамент".


Учитель повинен з першого ж дня вводити роботу із пластиліном на кожному уроці, виділяючи для цього в другому класі не менш 10-12 хвилин. Причому ця робота повинна проходити в інтерактивному режимі, закріплюючи пройдені теми й розмовні кліше. Аналогічну роботу він повинен задавати додому . Як показує практика, діти можуть проводити за пластиліном з товаришами цілі дні, спілкуючись при цьому по-англійському.


У третьому класі відбудеться більша активізація розмовних навичок за рахунок колективного виготовлення ляльок і декорацій і розширення словникового запасу учнів. У третьому класі учні продовжують учитися працювати в інтерактивному режимі, вони також себе пробують у написанні сценарію казки, опираючись на текст "Книги для читання" або будь-якої іншої адаптованої англійської казки для 2 -3 класів загальноосвітніх шкіл і вносячи у той же час "своє я" у зміст. Тут учні перевіряють свої лексичні, граматичні й орфографічні навички.


Учні готовлять колективний театральний "пластиліновий проект", розділившись самостійно на міні-групи відповідно до кількості діючих осіб, з огляду на здатності й схильності кожного учня.


Тут створюються атмосфера, наближена до атмосфери язикового навколишнього середовища, що носить навчальний, розвиваючий, культурний й інтерактивний характер й умови для соціалізації й творчої самореалізації учнів.


Висновок

Отже, за результатами проведеного дослідження можна відзначити значну роль проектних технологій навчання англійській мові в початковій школі. Необхідно відзначити, що величезну роль у досягненні результативності грає особистість самого вчителя, його відношення до дітей.

Учитель повинен щодня відзначати їхнє просування в області англійської мови, образотворчого, вокального, хореографічного мистецтва, нехай навіть саме маленьке, використовуючи для цього сто способів похвали.


Список використаних джерел

  1. Степанова Ю.С. Семиотика. Составление, вступительная статья и общая редакция. / Ю.С. Степанова // Москва "Радуга" 1983. – 635 c.
  2. Востриков A.A. и др. English Intensive Course for Children and Their Parents. 1-й год обучения./ А.А. Востиков // Томск; Новосибирск, 1999. – 125 p.
  3. Леонтьев А.А. Единый подход к предметам языкового цикла / ИЯШ / А.А. Леонтьев // - 1995. – № 5. – С. 26–35.
  4. Тер-Минасова, С. Г. Английский язык : 2 класс : книга для чтения к учебнику для общеобразоват. учреждений / С. Г. Тер-Минасова, Л. М. Узунова, Д. С. Обукаускайте и др. // – М. : Академкнига / Учебник, 2012. – 28 c.
  5. Пассов Е.И. Учитель иностранного языка: Мастерство и личность / Е.И. Пассов, В.П. Кузовлев, В.Б. Царькова. // - М.: Просвещение, 1993. –159 c.


ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 13. – К., 2013. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_13

Titulka visnyk 13 w200.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № __ від _________ 2013р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи, завідувач кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Іванов Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, Провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бакланов Костянтин Володимирович, кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою початкової освіти та методик гуманітарних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Котенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Гріньова Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, 2013
© http://www.psyh.kiev.ua, 2013


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернет-спільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


ЗМІСТ

Передмова

Артемова Л.В. Актуальні проблеми виховання дітей в поліетнічному дошкільному навчальному закладі

Безух Ю.С. Основні чинники розвитку іншомовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи

Веклич Ю.І. Зберігання культурно-історичної інформації країни, мова якої вивчається, у контексті прояву її кумулятивної функції

Гарбуз М.В. Формування навчальної мотивації у студентів першого курсу педагогічного коледжу

Горєлова В.В. Основні інноваційні тенденції у сучасній лінгводидактиці як методолог. основи навчання іноземних мов у початковій школі

Дениско С.М. Підготовка майбутнього вчителя англійської мови у ПШ до формування лексичної компетентності: традиції та інновації

Задерилова С.В. Засоби, що сприяють розвитку іншомовної компетентності учнів початкової школи

Квятковська Ю.А. Дії-інваріанти як основа конкретизації методичних умінь вчителя початкової та середньої школи

Коваленко Л.В. До проблеми мовної підготовки студентів - майбутніх учителів початкової школи

Кошарна Н.В. До проблеми мовної освіти в Україні в контексті підготовки вчителя іноземної мови

Лавриненко Д.Г. Використання вчителем англійської мови сучасних технологій навчання у початковій школі

Лагутіна А.К. Формування ІКК на основі інтерактивної діяльності в контексті Європейської інтеграції в умовах багатопрофільного інституту

Лисенко Г.В. Формування соціокультурної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови

Лобода О.В. До проблеми формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти

Лук'янчук С.Ф. Підготовка майбутніх учителів в університетах США до професійної діяльності в полікультурному шкільному середовищі

Метелюк В.І., Марченко О.В. Національний характер: консерватизм і зміни

Павлюк Р.О. Інформаційна компетентність у структурі сучасної лінгводидактики

Петрик Л.В. Викладач іноземної мови ВНЗ у процесі формування творчої особистості студента

Руднік Ю.В. Іншомовна освіта вчителів Фінляндії

Самойленко К.В. Навчання технології спілкування засобами англійської мови майбутніх учителів ІМ в початковій та середній школі

Ситник О.І. Мовна освіта в контексті освіти дорослих в Ірландії

Сінельник І.П. Виховання толерантності як компоненту полікультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи засобами ІМ

Смирнова О.М. Особливості підготовки студентів педагогічного коледжу до формування творчої особистості учнів початкової школи

Собко Н.В. Використання видів комунікативної гри в процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи

Соломаха А.В. Концепт «вторинна мовна особистість» в теорії та методиці навчання іноземних мов

Чернігівська Н.С. Cтратегії навчання АМ студентів непрофільних спеціальностей (на базі навч. дисц. «Іноземна мова (поглиблене вивчення)»)

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама