Удовенко М.А. Підходи до навчання основ здоров’я учнів початкової школи

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Удовенко Марина Анатоліївна – молодший науковий співробітник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, м. Харків


У статті розглядаються проблеми формування здоров’я в рамках вивчення навчального предмету «Основи здоров’я». Проаналізовано досвід вчителів, методистів, виявлено основні методичні прийоми та загальні тенденції при викладанні навчального предмету. Окреслено напрямки створення методики, яка має ефективно формувати навички здорового способу життя.

Ключові слова: учні, здоров’я, здоровий спосіб життя, навчальний предмет, методичні прийоми, методичне забезпечення.


В статье рассматриваются проблемы формирования здоровья в процессе изучения учебного предмета «Основы здоровья». Проанализирован опыт учителей, методистов, выделены основные методические приемы и общие тенденции при изложении учебного предмета. Определены направления создания методики, которая должна эффективно формировать навыки здорового образа жизни.

Ключевые слова: учащиеся, здоровье, здоровый образ жизни, учебный предмет, методические приемы, методическое обеспечение.


In this article the problems of health forming during educational process of the “Health Bases” training course are considered. The experience of teachers and methodologists was analysed, the basic technical approaches and the general tendencies during teaching course were choosen. The ways of creation of system, which must efficiently form the healthy mode of life acquirements, were defined.

Key words: pupils, health, healthy mode of life, training course, technical approaches, technical maintenance.

Зміст

Постановка проблеми

Початок ХХІ сторіччя ознаменовано швидким технологічним розвитком, вдосконаленням інформаційних технологій, зростанням кількості інформації, яка щоденно потрапляє до кожного громадянина. Проте не може не викликати занепокоєння наявність статистичних данних, які свідчать про значне погіршення стану здоров’я громадян України всіх вікових груп, а головне – дітей шкільного віку. Аналіз причин такої ситуації вказує на істотний вплив екологічного фактору, вживання генномодіфікованих продуктів, наднормові психоемоційні та фізичні навантаження, що не відповідають нормам віку. Проблема здоров’я зростаючого покоління України є однією з найважливіших проблем, яка потребує розв’язання, бо це обумовлює саме існування нації та держави взагалі [14]. Отже, актуальність даної роботи не викликає сумнівів.

Постановка мети дослідження

Метою статті є оцінка ефективності сучасних підходів до навчання основам здоров’я учнів початкової школи. Для цього необхідно розв’язати наступні задачі:

 • оглянути сучасні методичні підходи до викладання курсу «Основи здоров’я» у початковій школі;
 • дослідити зв’язок згаданих методичних підходів із сучасними здоров’язберігаючими технологіями;
 • проаналізувати ефективность навчально-методичної літератури з курсу «Основи здоров’я», що використовується в навчально-виховному процесі, з точки зору досягнення мети здоров’язберігаючих технологій.

Особистий внесок автора

Цінність роботи полягає в тому, що вперше проведено огляд існуючої навчально-методичної літератури з курсу «Основи здоров’я» для початкової школи, що використовується в навчально-виховному процесі, зокрема підручники, робочі зошити, методичні посібники для вчителів, а також проаналізовано сучасні методичні підходи до викладання «Основ здоров’я», обговорено основні методи та використувані здоров’язберігаючі технології, оцінено ефективність їх застосування при використанні в навчальному процесі відповідної методичної літератури.

Аналіз актуальних досліджень

Виховання відповідального ставлення до свого здоров’я є важливою умовою оздоровлення українського суспільства. Держава приділяє цьому питанню значну увагу. Про це свідчить той факт, що за 20 років незалежності в Україні було розроблено та впроваджено нормативно-правову базу, спрямовану на збереження та формування здоров’я населення, яка гарантує розвиток соціально-активної, фізично здорової особистості.

До таких важливих документів належать Закон України «Про охорону дитинства» (1992) [10], Державна програма «Освіта» (1993р.) [10], закон України «Про фізичну культуру та спорт» (1993р.)[10], Конституція України (1996р.) [7], Концепція неперервної валеологічної освіти в Україні» (1994р.) [10], Національна програма «Діти України» (1996р.) [10], Комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації» (1996р.) [10], Закон України «Про загальну середню освіту» (1999р.) [10], Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки(2002) [10].

Але нажаль, слід зауважити, що цих заходів виявляється недостатньо для успішного розвязання проблеми збереження здоровя підростаючого покоління українців. Отже начасі формування нових підходів, напрацювання нових ідей, зокрема ідей впровадження та вдосконалення навчальних курсів вже у початковій школі.

Виклад основного матеріалу

Одним з можливих шляхів покращення здоров’я учнівської молоді може стати тотальне використання навчального курсу «Основи здоров’я», розробка та апробація якого розпочата ще у 1994р. З цією метою данний навчальний курс внесено до інваріантної складової навчальних програм початкової школи (див., наприклад, Наказ МОН № 462 від 20 квітня 2011 р. Про затвердження Державного стандарту початкової освіти).

Для досягнення зазначеної мети (згідно Державного стандарту початкової освіти ) передбачається виконання таких завдань [5]:

 • формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, фізичну культуру, фізичні вправи, взаємозв’язок організму людини з природним і соціальним оточенням;
 • формування та розвиток навичок базових загально-розвивальних рухових дій; розвиток в учнів активної мотивації дбайливо ставитися до власного здоров’я і займатися фізичною культурою, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну складові здоров’я;
 • виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя; розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків;
 • набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану здоров’я; використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей».

Згідно Державного стандарту з початкової освіти [5] метою викладання предмету відносяться також формування здоров’язбережувальної компетентності на рівні знань з предмету основ здоров’я та рухливих навичок з фізичної культури, а також на між предметному рівні, що може бути досягнено впровадженням у всі предмети елементів навичок здорового способу життя з урахуванням їх специфіки та пізнавальних можливостей учнів початкових класів.

Проблему розробки підручників з предмету «основи здоров’я» в своїй діяльності розв’язували А.Алатон, В.Арефьев, І.Бабин, П.Бей, Н.Бибик, Т. Бойченко, Н.Будна, М.Володарська, Д.Голі, Ж.Голінщак, З.Головко, В.Грецких, Диптан, М.Дубовис, Ю.Жеребецький, Г.Жирська, І.Звєрєва, Х.Йовна; О.Качеров, О.Кікінеджі, Н.Коваль, Н.Колотій, О.Короп, І.Косюченко, Н.Легка, Р.Луцюк, А.Манюк, О.Марінушкіна, Н.Митохір, С. Рябова, О.Савченко, С.Хуторний, А.Царенко, В.Шахненко, Г.Яцук , С.Янусь та ін. [1,2,3,6,9,11,12,13,14].

Основними методами, які використовують вчителі на уроках «Основи здоров’я» є читання учнями з підручника, групові методи (дискусія, мозковий штурм), міні-лекція, створення навчальних та проблемних ситуацій, перевірка домашнього завдання (вибіркова, фронтальна, аркуші, що відриваються), тестування, цифровий диктант, розфарбовування малюнків, валеологічні та фізкультурні хвилинки, проведення паралелей із життєвим досвідом дитини, складання та розгадування кросвордів та ребусів, інтегровані уроки з предметами «Природознавство», «Я і Україна», з виховними заходами, уроки-подорожі[11,12].

Сьогодні важливе місце посідають активні здоров’язберігаючі технології, які також використовуються на уроках «Основи здоров’я». До них належать вправи-аутотренінги (за системою Ліндемана, комбіновані аутотренінги (профілактика простудних захворювань за допомогою уявлення себе як об’єкта природи «Я - дерево», «Я- тварина» та інш.), дихальні гімнастики (за системою Стрельнікової, східні та йогівські методики), використання кольорів як коректорів емоційного стану, релаксаційні вправи (коли учень уявляє себе в приємному місці, бачить явища природи), вправи-енергізатори, психогімнастика та динамічні паузи. Також відзначимо, що, наприклад, М.Малашенко використовує пальчикові ігри та гімнастику, офтальмотренаж, ігри-медитації. [8]. Деякі вчителі проводять руханки, які супроводжуються або не супроводжуються віршами. Вчителі-предметники в своїй діяльності застосовують наступні релаксаційні вправи: «Контраст», «М’язова релаксація», «Уявна картина», «Ресурсні образи», «Обтруси», «Масажуємо руки», «Зберігаємо сили».

З огляду на використання цих технологій, проаналізуємо сучасні методичні підходи до навчання предмету«Основ здоров’я».

У процесі дослідження науково-методичного забезпечення предмету «Основи здоров’я» використано такі матеріали:

 1. підручник для учня;
 2. робочий зошит з друкованою основою;
 3. методичний посібник для вчителя.

У підручнику для учня містяться правила поведінки людини в надзвичайних та побутових ситуаціях, корисні поради щодо зміцнення здоров’я та інш. Підручники має багато ілюстрованого матеріалу, віршів, позначок, пам’яток, але не можуть бути використані без супроводу вчителя, тому що потребують роз’яснень.

Зошити на друкованій основі дозволяють легше опанувати зміст підручника та засвоїти матеріал уроку, а також закріпити та систематизувати знання. Зошити містять готові вправи для виконання, закріплені до уроків, навчальні тести, де учневі запропоновано продовжити або заповнити речення, намалювати природні або суспільні чинники, мають відкриті запитання. На наш погляд, такий методичний підхід не відповідає повністю вимогам до предмету, бо не сприяє формуванню творчої активності учнів.

Книжка для вчителя складається з календарного планування та тематичного планування уроків, має розробки уроків, цікаві матеріали та факти. Такий підручник дає змогу працювати в класно-урочній системі в режимі традиційного уроку.

Проведений аналіз навчально-методичного забезпечення предмету «Основи здоров’я» виявив, що в сучасному педагогічному арсеналі існує значна кількість підручників та зошитів, що можуть бути використані в процесі викладання, але вони не взмозі прослідкувати формування знань, вмінь, навичок протягом позакласної роботи. Деякі методичні матеріали більш відповідають курсу з фізичного виховання, низька зошитів зроблена таким чином, що без супроводу вчителя учень не зможе їх використовувати, є зошити, які більш розвивають навички малювання, не зупиняючись на формуванні висновків щодо теми.

Також під час дослідження, нами було виявлено, що всі вищезазначені здоров’язберігаючі технології та методи можуть застосовуватись окремо, але нажаль, не використовуються вчителями систематично та систематизовано.

Висновки та перспективи подальших досліджень

Отже, у данній статті проаналізовано сучасні методичні підходи до викладання «Основ здоров’я», зроблено огляд навчально-методичної літератури, яка використовується в навчально-виховному процесі (підручники, робочі зошити, методичні посібники для вчителів), основні методи та використувані здоров’язберігаючі технології.

Список використаних джерел

 1. Бибик Н. М. Основы здоровья: учеб. для 3 кл.: пер. с укр. /Н.М.Бибик, Т.Е.Бойченко, Н.С.Коваль, А.И.Манюк. – 2-ое изд. – К.: Генеза, 2010. – 111 с.
 2. Бойченко Т. Є. Основи здоров’я. Підручник для 1 класу загальноосвіт. навч.закл. / Т.Є.Бойченко, О.Я.Савченко. – 2-ге вид., доопрацьоване. – К.: Генеза, 2007. – 96 с.
 3. Будна Н.О. Уроки з курсу «Основи здоровя». 2 клас: Посібник для вчителя / Н. О. Будна, Ж. А. Голінщак. – Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2003. – 192 с.
 4. Ващенко Л.С., Бойченко Т.Є. Основи здоров’я. Книга для вчителя. – К.: Генеза, 2005. – 240 с.
 5. Держстандарт про початкову освіту від 20 квітня 2011 року № 462. – Офіційний сайт Верховної Ради України: Офіц. веб-сайт. – Режим доступу до сайту: http://zakon.rada.gov.ua/.
 6. Володарська М.О. Усі уроки з курсу «Основи здоровя». 1-4 класи / М. О. Володарська. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 490 с. – (Серія «Усі уроки в початковій школі»)
 7. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996р. – К.: Вид-во «Україна», 1996. – 54 с.
 8. Малашенко М. П. Педагогика здоровья в начальной школе / М. П. Малашенко. – Х.: Веста: Изд-во «Ранок», 2008. – 192с. – (Педагогическая мастерская).
 9. Омельченко С. О. Педагогіка здоров’я: навч. посіб. / С. О. Омельченко. – Словянськ: Вид.центр СДПУ, 2009. – 205с.
 10. Офіційний сайт Верховної Ради України: Офіц. веб-сайт.- Режим доступу до сайту http://moz.gov.ua.
 11. Початкова школа. 1996 – 2011 рр.
 12. Початкове навчання. 2010 – 2011 рр.
 13. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової школи: посібник для вчителів і методистів початкового навчання / О.Я. Савченко. – 3-тє вид., без змін. – Київ.: Богданова А.М., 2009. – 226 с.
 14. Шахненко В. І. Абетка здоров’я: Уроки валеології в 3-му класі: Посібник для вчителя / В. І. Шахненко, С. К. Хуторний, І. М. Костюченко, Н. А. Легка / За ред.. В.І.Шахненка. – Харків: Ранок, 1999. – 176 с.

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама