Сінельник Ірина Павлівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Сінельник Ірина Павлівна

Сінельник Ірина Павлівна – старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Зміст

Освіта

Досвід роботи

1983 – 1984 р.р. – вихователь дитячого навчального закладу №338, м. Київ.

1985 – 1997 р.р. – вихователь дитячого навчального закладу №680, м. Київ.

1997 – 2004 р.р. – вчитель англійської мови спеціалізованої школи №129 з поглибленим вивченням англійської мови, м. Київ.

2004 – 2008 р.р. – старший викладач кафедри іноземних мов Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка.

2008 – 2011 р.р. – старший викладач кафедри англійської мови, Гуманітарний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 1 вересня 2011 р. – старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка.


Наукова діяльність

Є аспіранткою Інституту проблем виховання НАПН України. Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи у позааудиторній діяльності» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Коло наукових інтересів: використання новітніх інформаційних технологій та методів активізації пізнавальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей у навчанні іноземної мови (на практичних заняттях та в самостійній роботі) на засадах акмеологічного підходу у процесі їх фахової підготовки.

Викладає дисципліни

 • Практичний курс англійської мови,

Має досвід викладання «Практичної граматики англійської мови», «Практичної фонетики англійської мови», «Практики усного та писемного мовлення».

Основні публікації

 1. “Практичний курс англійської мови” / укл. І.П. Сінельник. – К. : КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. – 96 с. – (Навчальна програма).
 2. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів та ІНДЗ з дисциплін “Іноземна мова”, “Практичний курс англійської мови” : для студентів непроф. спец. / [уклад. : Д.В. Ольшанський, І.П. Сінельник та ін.] – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 44 с.
 3. Сінельник І.П. Pass Your English Exam Well (Складіть іспит з англійської мови успішно) : [навч. посіб. для студ. спец. 6.010102 “Початкова освіта”. Спеціалізація: англійська мова] / авт.-уклад. : І.П. Сінельник [текст англ.]. – К.: Київськ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. – 144 с.
 4. Сінельник І.П. Використання нових інформаційних технологій у вивченні іноземної мови студентами педагогічних спеціальностей. –/ І.П. Сінельник // матеріали наук.-практ. конф., [«Актуальні проблеми вищої професійної освіти України»], (24-25 березня 2011 р.) / [за заг. ред. І.В. Лузік, О.М. Акмалдінової]. – К.: НАУ, 2011. – С. 57.
 5. Сінельник І.П. Використання інформаційних технологій у процесі професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів педагогічних спеціальностей / І.П. Сінельник // матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.) / МОН України, ГУОМ КМДА, Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка та ін. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. [редкол.: В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, Н.М.Віннікова, Д.М.Бодненко]. – Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – С. 144 – 146.
 6. Сінельник І.П. Формування толерантності студентів педагогічних спеціальностей шляхом використання інформаційних технологій / І.П. Сінельник // матеріали Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Актуальні проблеми педагогіки та психології»], (Львів, Україна, 7-8 жовтня 2011 р.) : у 2-х частинах. – Львів: Львівська педагогічна спільнота, 2011. – ч. 2. – С. 97 – 98.
 7. Сінельник І.П. Організація самостійної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів з використанням інформаційних технологій навчання у процесі професійно-орієнтованого навчання іноземної мови. –/ І.П. Сінельник // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Розвиток науки психології та педагогіки у сучасних умовах»], (м. Одеса, 28-29 жовтня, 2011 р.). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2011. – С. 89 – 90.
 8. Сінельник І.П. Формування толерантності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій / І.П. Сінельник // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]: зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 6. – К., 2011. – Режим доступу. - http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_6.
 9. Сінельник І.П. Test Your Vocabulary and Grammar (Перевір знання з лексики та граматики) : [навч. посіб. для студ. спец. 6.010102 Початкова освіта; спеціаліз. англ. мова; ОКР «бакалавр»]. – К. : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2012. – 96 с.
 10. Сінельник І.П. Активізація науково-дослідної діяльності студентів педагогічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій / І.П. Сінельник // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал : [гол. ред. М. Вачевський]. – № 3 (86). – 2012. – С. 113 – 117.
 11. Сінельник І.П. Використання культурних асимілярів як засобу виховання соціокультурної толерантності майбутніх вчителів у процесі навчання іноземної мови / І.П. Сінельник // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.– Випуск 8. – К., 2011. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.
 12. Сінельник І.П. Проблема виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи : дискурсивний аналіз / І.П. Сінельник // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжкафедрального методологічного семінару "Сучасні освітні стратегії формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи" (22 листопада, 2012 р., м.Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 10. – К., 2012. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_10. – Заголовок з крану.
 13. Сінельник І.П. Виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи як один з аспектів формування їхньої професійної компетентності. – Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2012 рік / [За ред. О.В.Сухомлинської, І.Д.Беха, Г.П.Пустовіта, О.В.Мельника; літ. ред. І.П.Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – Вип. 3. – 468 с. (С. 346-349)
 14. Сінельник І.П. Педагогіка толерантності в Україні: історія становлення й розвитку. – Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД. – 2013. – Вип. 17, кн. 2. – 522 с. (С. 274-281)
 15. Сінельник І.П. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./О. В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.].-К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013.- 356 с.
 16. Сінельник І.П. Active English Study (Активне вивчення англійської мови) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. П. Сінельник, Ю. І. Веклич. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 116 с.
 17. Сінельник І.П. Виховання толерантності як компоненту полікультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи засобами іноземної мови / І.П. Сінельник // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 13. – К., 2013. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.
 18. Сінельник І.П. Концепт «толерантність»: розмаїття змістового аспекту. – Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД. – 2014. – Вип. 18, кн. 2. – 480 с. (С. 241-250)
 19. Сінельник І.П. Толерантність як невід’ємна риса полікультурної особистості майбутнього вчителя початкової школи. – Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / [За ред. О.В.Сухомлинської, І.Д.Беха, Г.П.Пустовіта, О.В.Мельника; літ. ред. І.П.Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – Вип. 4. – 464 с. (С. 388-390)
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама