Навчально-творча діяльність молодшого школяра: проблема підготовки вчителя

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Юрченко Віктор Іванович - директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент.


17-18 травня 2012 року в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася науково-практична конференція «Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра».

Бєлєнька Г.В., Бех І.Д., Бондар В.І.

В її роботі взяли участь такі знані науковці, корифеї психологічної і педагогічної науки як Бех Іван Дмитрович – директор Інституту проблем виховання НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор; Бондар Володимир Іванович – директор Інституту педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Морзе Наталія Вікторівна – проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Бех І.Д.

У конференції взяли участь також представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, науковці Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Інституту проблем виховання НАПН України, науково-педагогічні працівники ВНЗ, аспіранти і магістранти, представники педагогічної преси – загалом близько 120 провідних науковців та педагогічних працівників із Києва, Донецька, Мелітополя, Переяслав-Хмельницького, Одеси, Вінниці, Полтави та інших міст.

Зміст

Напрями роботи конференції

Робота конференції проводилась за такими напрямами:

 • теоретичні, методологічні та технологічні засади підготовки майбутнього вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра;
Бондар В.І.
 • організаційно-методичне забезпечення навчально-творчої діяльності молодшого школяра;
 • сутність, структура, критерії та показники готовності майбутнього вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра;
 • методичне забезпечення процесу підготовки майбутнього вчителя до організації навчально-творчої діяльності молодшого школяра;
 • розвиток конкурентоздатності вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра у системі післядипломної педагогічної освіти; реалізація наступності дошкільної та початкової освіти.
Морзе Н.В.

Відкрила наукову дискусію на пленарному засіданні член-кореспондент НАПН України Н.В. Морзе, яка привернула увагу присутніх до актуальної проблеми підвищення інформатичної компетентності майбутніх учителів початкової школи, пошуку новітніх підходів до ознайомлення молодших школярів з інформаційно-комунікаційними технологіями. Взірець публічного наукового діалогу продемонстрували академіки НАПН України І.Д. Бех (доповідь «Сучасний педагог: теоретично-методологічні засади професійної підготовки») та В.І. Бондар (доповідь «Теорія і практика стандартизації змісту професійної підготовки вчителя початкової школи на засадах компетентнісного підходу»), які спонукали учасників конференції до наукової дискусії щодо підготовки вчителя початкової школи до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра.

Древаль Г.Ф.

Зважаючи на те, що з 1 вересня 2012 р. впроваджується новий Державний стандарт початкової загальної освіти, великий практичний інтерес у присутніх викликала доповідь Г.Ф. Древаль – завідувача сектором науково-методичного забезпечення змісту початкової освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на тему «Навчально-методичне забезпечення Державного стандарту початкової освіти».

Кочерга О.В.

Учасники конференції зацікавлено сприйняли доповідь доктора педагогічних наук, професора Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського С.О. Скворцової на тему «Система навчальних завдань як засіб формування навчально-творчої діяльності першокласників», а також виступ заступника директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидата психологічних наук, доцента О.В. Кочерги на тему «Психофізіологічні аспекти сензитивного стану учнів початкової школи і творчість».

У рамках конференції відбулась також робота секцій.

Секція №1 «Професійна підготовка конкурентоспроможного вчителя в умовах університету»

Учасники конференції

На секції №1 «Професійна підготовка конкурентоспроможного вчителя в умовах університету» обговорювались такі важливі питання професійної підготовки:

 • підготовка вчителя до навчально-творчої діяльності на уроках літературного читання;
 • підготовка майбутніх учителів до роботи з підручниками математики для 1-4 класів;
 • дидактичні умови формування інтелектуально-творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи;
 • підготовка майбутнього вчителя початкової школи до реалізації наступності у формуванні логіко-математичної компетентності дітей дошкільного і молодшого шкільного віку;
 • технологія та її вплив на всебічний розвиток дитини;
 • підготовка вчителя до організації і проведення уроків трудового навчання в початковій школі;
 • педагогічна культура як складова професійної компетентності майбутніх учителів та ін.

Секція №2 «Ігрова діяльність як метод забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою»

Мартиненко С.М.

На секції №2 «Ігрова діяльність як метод забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою» учасники конференції звертались до таких проблем:

 • педагогічний супровід ігрової та навчальної діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного на основі системно-бінарного підходу;
 • зміни у світобаченні дитини на переході від дошкільного навчального закладу до школи;
 • сучасні підходи до вирішення проблеми наступності між дошкільною та початковою ланками освіти;
 • народні ігри у спадщині видатного педагога Бориса Грінченка;
 • практична реалізація педагогічного супроводу народних ігор у роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку на суб'єкт-суб'єктних засадах;
 • ознайомлення дітей дошкільного віку та учнів початкової школи з українським костюмом через народну гру та ін.

Секція № 3 «Методологічні основи професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у початковій школі»

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

Діяльність секції № 3 «Методологічні основи професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у початковій школі» була присвячена проблемі формування іншомовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, підготовки їх до навчання дітей іноземної мови. Особливий інтерес викликали такі проблеми:

 • креативно-комунікативний компонент віртуальної педагогічної взаємодії педагога та вихованців на уроках іноземних мов у початковій школі;
 • гуманістична парадигма освіти як умова ефективної організації інклюзивної освіти в України;
 • формування проектної діяльності молодшого школяра на уроках англійської мови;
 • інтерактивний компонент сучасної англомовної дитячої книжки;
 • тенденції розвитку неперервної педагогічної освіти в англомовних країнах Євросоюзу;
 • формування лінгвокультурознавчої компетенції майбутніх учителів іноземних мов у початковій школі: теоретичний дискурс;
 • соціокультурний підхід до розвитку толерантності майбутніх учителів іноземної мови у початковій школі та ін.

Секція № 4 «Особистісно зорієнтований підхід до формування професійної компетентності майбутніх педагогів»

На засіданні секція № 4 «Особистісно зорієнтований підхід до формування професійної компетентності майбутніх педагогів» обговорено такі проблеми:

 • творча діяльність учителя як основна умова формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського;
 • творчий підхід учителя фізичного виховання при організації спортивних свят;
 • підготовка майбутніх учителів початкових школи до виховання у молодших школярів гармонійних взаємин;
 • підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання молодших школярів;
 • професійна підготовка майбутнього вчителя до виховання толерантності у молодших школярів;
 • підготовка майбутнього вчителя до роботи з ліворукими дітьми;
 • завдання розвивального характеру як засіб формування інтелектуально-творчих умінь молодших школярів;
 • освітні функції музейної педагогіки у навчально-виховному процесі школи та ін.

Секція № 5 «Психологічна компонента професійної підготовки вчителя початкової школи»

Секція № 5 «Психологічна компонента професійної підготовки вчителя початкової школи» розглядала питання психологічної підготовки вчителя початкової школи:

 • структурно-функціональні компоненти системи розвитку соціальної активності учнів;
 • адаптаційні проблеми молодшого школяра з уникним типом спілкування;
 • підготовка вчителя початкової школи до підтримки особистісного самовизначення учнів;
 • підготовка вчителя до взаємодії з батьками як чинник морально-духовного виховання особистості;
 • підготовка майбутнього вчителя до формування у молодших школярів соціальної поведінки;
 • значення творчих конкурсів у розвитку дивергентного мислення обдарованих учнів;
 • психологічні основи педагогічної освіти та ін.

Круглий стіл «Методи і форми реалізації наступності дошкільної і початкової освіти»

Великий інтерес і активне обговорення проблем підготовки вчителя початкової школи і вихователя ДНЗ відбулось на засіданні круглого столу «Методи і форми реалізації наступності дошкільної і початкової освіти».

Резолюція конференції

За результатами ґрунтовного обговорення питань особистісно-професійної підготовки вчителя початкової школи до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра, сучасних підходів до розвитку, виховання і навчання молодших школярів, аналізу передових педагогічних здобутків, обміну досвідом та ідеями щодо професійної підготовки вчителя початкової школи учасники конференції прийняли резолюцію, в якій ухвалили:

 1. Організувати на базі Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка постійно діючий семінар із проблеми підготовки вчителя початкової школи.
 2. Рекомендувати педагогічним ВНЗ розробити заходи щодо реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та продовжувати наукові дослідження з проблеми підготовки вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра.
 3. Здійснити науково-методичний супровід підготовки майбутніх учителів із напряму «Початкова освіта» з урахуванням інтелектуально-творчих можливостей особистості на основі новітніх технологій навчання.
 4. Зміцнювати зв’язки ВНЗ з науково-дослідними інститутами, реалізовувати спільні наукові й освітні проекти з питань, пов’язаних з особистісно-професійною підготовкою вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра.
 5. Матеріали науково-практичної конференції висвітлити у педагогічній пресі.

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама