Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток особистості у сучасному суспільстві..."

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини. – Випуск 18 : Матеріали Міжнародної науково-практична конференція: "Розвиток особистості у сучасному суспільстві: національний та етнокультурний дискурси". – К., 2015. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_18

Visnyk 18.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № __ від _________ 2015р.)

PERSONALITY DEVELOPMENT IN MODERN SOCIETY: NATIONAL AND ETHNOCULTURAL DISCOURCES

Collected materials of International Scientific and Practical Conference

Дата проведення

23-25 квітня 2015 р.

Організаційний комітет

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (голова організаційного комітету);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка з наукової роботи;

Машовець Марина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-методичної і навчальної роботи

Жумабаєва Азія Єлеупанівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної й початкової освіти Інституту педагогіки жене психології КазНПУ імені Абая, м. Алмати, Казахстан

Акпаєва Асель Бакирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної й початкової освіти Інституту педагогіки жене психології КазНПУ імені Абая, м. Алмати, Казахстан

Лєбєдєва Лариса Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної й початкової освіти Інституту педагогіки жене психології КазНПУ імені Абая, м. Алмати, Казахстан

Іскакова Айгуль Толеутаєвна, заступник керівника апарату КазНПУ імені Абая, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін Інституту магістратури і докторантури PhD

Дубешко Наталія Григорівна, завідувач кафедри дошкільної освіти закладу освіти "Барановичський державний університет"

Гріньова Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи, завідувач кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Іванов Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, Провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бакланов Костянтин Володимирович, кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою початкової освіти та методик гуманітарних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Котенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Гріньова Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, 2015
© http://www.psyh.kiev.ua, 2015


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернет-спільноті свої пошукові доробки


ЗМІСТ


Агеева Л.Е. Этнокультурная компетентность будущих педагогов как фактор развития личности

Агранович Е.Н. Развитие речи как фактор формирования поликультурной компетентности учащихся начальной школы

Акрамова А.С. Элементы казахского фольклора в начальном математическом образовании

Акрамова А.С., Айдарханова Д.А. Наследие и самобытность тюркской народной педагогики

Акрамова А.С., Шакирова К.Р. Роль семьи в развитии личности ребенка

Бєлєнька Г.В. Образ матері в українській культурі та його вплив на формування особистості

Бондаренко Г.Л. Народна риторика як засіб національного виховання майбутнього вчителя початкової школи

Бучма В.В. Особливості формування національної ідентичності підлітків у контексті сьогодення

Волошина В.В. Ментальні основи професійної підготовки майбутніх психологів

Герасимова О.І. Рефлексія як структурний компонент готовності майбутніх учителів початкової школи до начання іноземних мов...

Гріньова О.М. Психологічні особливості становлення національної ідентичності в юнацькому віці

Дубовик С.Г. Формування культури етикетного спілкування учнів початкової школи

Єськова Т.Л. Проблема підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти до національного виховання дошкільників...

Жовнірук А.І. Особливості мнемічної діяльності особистості у процесі формування іншомовної компетентності

Жумабаева А.Е., Кдырбаева А.А. К проблеме подготовки будущих специалистов дошкольного образования в условиях полиязычия

Закаева Г.З., Искакова А.Т. Инклюзивное образование: казахстанские подходы

Irgebayeva N.M. Ethopsychology and national psychology issues

Коледа Т.Г., Ланкуть Н.И. Формирование представлений детей среднего дошкольного возраста о качествах и свойствах природного материала...

Королева Н.А. Воспитание основ социального познания у детей дошкольного возраста

Кулсариева А.Т., Искакова А.Т., Таджиева М.К. Сущность понятия "метод case-study" в образовании

Лебедева Л.А., Акпаева А.Б. Влияние полиязыковой среды на особенности подготовки педагогов дошкольного образования в Республике Казахстан

Левченко Т.А. Нравственно-эстетическое воспитание дошкольников посредством приобщения к культурному наследию казахского народа

Левченко Т.А., Бисембаева Ж.А. Сенсорное развитие детей 2-3 лет в условиях семьи

Лохвицька Л.В. Концепції морального виховання особистості в сучасній американській психологічній науці

Мар’яненко Л.В. Самореалізація і самодетермінація учнів в пізнавальній діяльності як умови досягнення гармонійної вихованості...

Мартиненко С.М. Гуманістичні засади оновлення навчально-виховного процесу сучасної школи

Машовец М.А. Образовательная среда как средство формирования гражданской позиции у будущих педагогов

Мойзріст О.М. Соціальна адаптація і суб’єктивне благополуччя обдарованої дитини в освітньому середовищі

Никашина Г.А., Мындыкану Л.А. Некоторые аспекты проблемы формирования этнических представлений у детей старшего дошкольного возраста

Райчёнок Т.В., Лукашевич Т.М. Возможности белорусского музыкального фольклора в формировании национального самосознания дошкольников

Руднік Ю.В. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя початкової школи...

Ташенова Д.К. Представление учащихся о ценности внутреннего покоя через познание самого себя на уроке «самопознание» в 4 класе

Терещенко Л.А., Кесьян Т.В. Формування патріотичної свідомості учнівської молоді

Тристень К.С., Лобковская Е.А. Воспитание у дошкольников патриотических чувств как путь совершенствования их нравственного здоровья

Тристень К.С., Дерман С.А., Гудко Д.А. Роль праздников и развлечений в воспитании нравственной устойчивости дошкольников

Чернявська О.О. Соціально-педагогічні заклади як центри патріотичного виховання дітей у літній період

Шатирко Л.О., Тихонова Т.Б. Діяльнісна самореалізація особистості в полікультурному освітньому просторі

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама