Вісник психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 20

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини. – Випуск 20. – К., 2017. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_20

VPP 20.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № __ від _________ 2017 р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (відповідальний секретар);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, професор кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Біла Ірина Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник кафедри кафедри педагогіки та психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Гавриш Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Гріньова Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Котенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою початкової освіти та методик гуманітарних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, Провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології та педагогіки Національного університету "Києво-Могилянська академія".


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, 2017
© http://www.psyh.kiev.ua, 2017


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернет-спільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


ЗМІСТ

Берізко М.І. The use of webquest technology in the process of the fourth form students’ English grammar skills forming

Бондар Т.В. Психологічні особливості іншомовного навчання дітей старшого дошкільного віку

Варченко А.В. Мультимедійні технології як засіб навчання англомовнoї лексики дітей старшого дошкільного віку

Гнатюк О.В. Інтерактивні методи навчання як засіб подолання труднощів у вивченні німецької мови в учнів початкової школи

Грищенко В.Г. Сис-ма вправ на формув. англомовних усно-мовленнєв. навичок дітей старш. дошк. віку із застосув. інформаційн. Web-ресурсів

Дробицька К.Ю. Комп’ютерні ігри як засіб формування мовної компетенції дітей старшого дошкільного віку на заняттях з іноземної мови

Друць І.В. Використання сучасних технологій навчання англійської мови у 4 класі початкової школи

Загладько Т.А. The use of Microsoft office 365 and Google classroom in the process of fourth form students` English language reading skills formation

Зубович А.П. Застосування сервісу Storybird для навчання іншомовного письма молодших школярів

Ковадло А.О. Навчання іноземної мови у дошкільному віці: досвід Польщі

Лященко К.В. Застосування сервісу YouTubeу навчанні англійської мови молодших школярів

Міщенко О.О. «DO» and «MAKE» collocations: general characteristics and the ways of usage

Назарок В.В. Формування основ іншомовної лексичної компетенції старших дошкільників з використанням активних методів навчання

Ніколюк В.С. Лінгводидактичний потенціал міжкультурного спілкування у контексті професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції

Орлова Д.Г. The use оf ICT іn thе prоcеss оf prіmаrу schооl studеnts Englіsh grаmmаr skіlls fоrmаtіоn

Подзюбанчук І.М., Сокол Т.В. Film title translation: modern trend and tendencies (English and Ukrainian versions)

Попіль Л.М. Формування іншомовної лексичної компетенції молодших школярів засобами ресурсу GoConqr

Проскурко А.Г. Застосування таксономії Б. Блума у процесі навчання іноземної мови молодших школярів

Рябоконь Т.В. Використання онлайн-ігор при вивченні алфавіту в першому класі

Самченко І.В. Застосування електронних засобів навчання на уроках англійської мови в початкових класах

Свець М.А. Врахування психол.-фізіолог. особливостей застосування технології «Flipped Classroom» у навчанні англомовної граматики учнів 4 класів

Сізоненко К.В. The intersubject approach in the process of fourth form students’ English speaking skills formation

Стуга О.В. Використання мультимедійних презентацій у процесі інтерактивної взаємодії вчителя та дитини на заняттях англійської мови

Тарасевич О.В. Використання відеоматеріалів на уроках іноземних мов у початковій школі при формуванні навичок аудіювання

Терлюк О.О. Організація оцінювання іншомовної компетенції учнів початкової школи за допомогою ресурсу Socrative

Топольницька О.О. Appropriateness of the bilingual education in primary school: Austrian experience

Третяк Л.А. Poль iнoзeмнoї мoви у фopмувaннi сучасної втopиннoї мoвнoї ocoбиcтocтi у кoнтeкcтi мiжкультуpнoї кoмунiкaцiї

Ухань К.Є. Комп'ютерні навчальні програми як інноваційний метод навчання іноземній мові у початковій школі

Федосєєва І.О. Інтегровані заняття з АМ та математики як ефективний засіб формування іншомовних навичок говоріння дошкільників

Франкова А.О. Використання методу проектів на уроках німецької мови в 4 класі

Хіжінська Я.В. Застосування Інтернет-ресурсів у навчанні іншомовної граматики учнів 4 класу

Челкак А.О. Застосування «хмари тегів» на уроках англійської мови у початковій школі

Чемрат О.Р. Застосування флеш-карток у навчанні іншомовної лексики молодших школярів

Шпанчук Ю.В. Сучасні англійські прислів’я та приказки: особливості перекладу на українську мову

Ярмак Т.С. Досвід навчання англійської мови в країнах Центральної Європи

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама