Вісник психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 14

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 12:24, 4 грудня 2014; V.yurchenko (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 14. – К., 2014. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_14

Visnyk 14.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № __ від _________ 2014 р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи, завідувач кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, Провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою початкової освіти та методик гуманітарних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Котенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Гріньова Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, 2014
© http://www.psyh.kiev.ua, 2014


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернет-спільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


ЗМІСТ

Алєксандрова Є.С. Principles of Foreign Language Teaching in Ukrainian School System

Берізко М.І. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів педагогічних спеціальностей

Беспала М.І. Застосування пісень на уроках англійської мови в початковій школі

Бобровник Ю.О. Лексичні та граматичні особливості американського варіанту англійської мови

Боровик В.І. Стилістичне використання ономатопічних слів в англійській мові

Бойко О.Г. Canadian English: history and prospects

Булгакова О.В. Структура ономатопічних слів та її вплив на значення семантичних одиниць в англійській мові

Власик Н.В. Teaching aids and teaching materials in classroom learning

Гандзюк А.А. Affixation as one of the most productive ways of word building in the English language

Головатенко Т.Ю. Reduplication as one of the ways to create new words in English

Горбатюк О.П. The semantic classification of onomatopoeic words

Городня О.С. Застосування автентичних текстів під час навчання іншомовного аудіювання молодших школярів

Губар Н.В. Effective teaching strategies students need to maintain to become successful teachers

Дениско С.М. Сovertion in modern English (on the material of British journalism)

Дмитрук О.П. Особливості застосування мультимедійних курсів у навчанні дітей англійської мови на початковому ступені

Дорошенко Г.В. Використання SMART-технологій на уроках ІМ в ПШ як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів

Жакун В.А. Тенденції оновлення змісту навчання іноземних мов у сучасній середній школі

Замишляк І.В. Abbreviation as one of the two types of shortening

Іванова І.В. Extracurricular activities in the process of foreign language education of future primary school teachers

Ігнатенко К.О. Білінгвальна освіта як засіб міжкультурної підготовки вчителя іноземної мови

Ільченко М.М. Іншомовна складова професійної компетентності майбутніх вчителів

Качура В.А. Особливості підготовки фахівців до навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку в Російській Федерації

Колчіна А.О. General characteristics of binomials in the English language

Кот Т.Г. Безбальне оцінювання успішності молодших школярів на уроках іноземних мов (з досвіду європейських країн)

Кочерга І.М. Створення сприятливого мікроклімату на уроках іноземної мови у початковій школі

Кребель Ю.О. The problem of modal verbs of the modern English language

Купленик Д.М. Вживання англійських прикметників кольору у переносному значенні

Куцаченко Т.В. Використання наочності у навчанні іноземної мови дітей дошкільного віку

Лавриненко Д.Г. General problems of foreign language teacher training in Ukraine

Литвиненко С.В. Особливості формування патріотизму у дітей старшого дошкільного віку

Магас М.Б. Дидактичні особливості використання ТЗН у навчанні іноземної мови

Мартинова М.О. Організація проектної роботи учнів початкової школи у процесі вивчення англійської мови

Міщенко А.О, Шолох Д.М. Застосування дидактичних ігор у процесі навчання англійської мови учнів початкової школи

Мосієнко Ю.О. Headline English: discourse review

Петлюк Д.В. Форми контролю рівнів іншомовних знань учнів початкової школи

Петрієнко М.В. Формування навичок письма молодших школярів на уроках англійської мови

Петрушко Г.В. Особливості перекладу рекламних повідомлень та слоганів в англійській та українській мовах

Плужник І.В. Teachers’ foreign language education, Western Europe countries, educational systems diversity

Погоріла Д.О. Технологія організації роботи в групах на уроках англійської мови в початковій школі

Поліщук О.В. Британський та американський варіанти англійської мови: порівняльний аспект

Рассоха І.І. Словотвір в сучасному англійському слензі

Решетнік Т.С. Інноваційні тенденції у методиці навчання іноземних мов

Руденко М.С. Використання навчальних фільмів як засобу розвитку іншомовних умінь молодших школярів

Русова Ю.В. Role-playing in foreign-language classes as means of future primary school teachers’ gaining fluency in speech and readiness for intercultural communication

Ряба С.А. The formation of primary school students’ linguocountry-studies competence in non-linguistic surrounding

Соболевська П.Я. The use of interactive technologies in foreign language teaching of primary school students

Тітова О.В. Самостійна робота з англійської мови учнів початкової школи

Ткачук О.В. Форми і методи роботи з гіперактивною дитиною старшого дошкільного віку при вивченні АМ із застосуванням методів ейдетики

Туряниця С.С. Драматизація, як засіб навчання говоріння молодших школярів на уроках англійської мови

Цибаровська Н.В. Експресивний потенціал словотворчих моделей англійської мови

Цикалюк Г.А. Семантика англійських ідіом з використанням числівників

Феофентова М.О. Евристичні методи навчання англійської мови молодших школярів

Хоменкова А.М. Специфіка мотивації дітей до вивчення іноземної мови у початковій школі

Чміль А.С. Вживання назв тварин в українських та англійських приказках

Шарганович Я.М. Розвиток особистості студента у процесі оволодіння англійською мовою

Швець І.А. Використання рольових ігор у навчанні іноземної мови у початковій школі

Шморгун І.В. Організаційно-педагогічні умови розвитку пізнавальної активності молодших школярів на уроках іноземних мов

Шолох Д.М. Використання казок, прислів’їв і приказок у навчанні англійської мови молодших школярів

Шуставецька Г.М. Використання пісенної творчості у навчанні англійської мови молодших школярів

Ященко Г.А. До проблеми функціональної одиниці лексико – фразеологічного мінімуму англійської мови

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама