Вісник психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 19

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини. – Випуск 19. – К., 2016. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_19

Vistnyk 19.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № __ від _________ 2016р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (відповідальний секретар);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, професор кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Біла Ірина Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник кафедри кафедри педагогіки та психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Гавриш Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Гріньова Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Котенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою початкової освіти та методик гуманітарних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, Провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології та педагогіки Національного університету "Києво-Могилянська академія".


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, 2016
© http://www.psyh.kiev.ua, 2016


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернет-спільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


ЗМІСТ


Андорал А.А. Методи формування навички читання учнів 4-го класу засобами ІКТ

Антощенко М.О. Використання Smart Notebook в процесі навчання англійської мови дітей старшого дошкільного віку

Балаєва А.Р. Ідіоматичні вирази в піснях Adele

Берізко М.І. Засоби підвищення мотивації до навчання іноземної мови в молодшому шкільному віці

Богдан Ю.С. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у вивченні іноземної мови

Бойчук Г.Л. Актуальність використання аудіовізуальних засобів у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку

Бондар Є.М. Особливості методики іншомовної дошкільної освіти у США

Бородавко М.О. Застосування технології «Відкритості» для розвитку творчої особистості молодшого школяра на уроках АМ

Висоцька О.В. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку творчих здібностей молодших школярів засобом англійської мови

Волоха Д.О. Актуальність аудіо-лінгвального методу у навчанні дітей дошкільного віку англійської мови

Власик Н.В. Застосування навчального середовища Learning Apps на уроках АМ в початковій школі

Гнед І.В. Розвиток педагогічної діагностики в Німеччині

Герасим’юк Н.С. Використання навчальних online-ігор з іноземної мови як засіб підвищення мотивації молодших школярів

Гудова І.А. Мультимедійні презентації у навчанні іншомовної лексики дітей дошкільного віку

Гумовська Т.Ю. Роль казки на уроках англійської мови в початкових класах

Григор’єва А.С. Комунікативний метод у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку

Головатенко Т.Ю. Досвід Німеччини у підготовці вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів

Головко Р.П. Використання інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови

Жабська О.П. Методика роботи з різними жанрами писемної творчості на уроці англійської мови в початковій школі

Загладько Т.А. Застосування сервісу Learningapps.org для навчання граматики на уроках англійської мови в початковій школі

Івахненко Ю.О. Reading as an Aim and a Means of Teaching and Learning a Foreign Language

Клименко Л.О. Способи розвитку уваги учнів на уроках англійської мови

Кольцова Ю.П. Дидaктичні ігри у нaвчaнні іншoмoвнoї лексики дітей стaршoгo дoшкільнoгo віку

Конопацька Т.А. Формування громадянської компетентності молодших школярів засобами медіа-технологій в процесі навчання іноземної мови

Кот Т.Г. Сутність та принципи застосування методу асоціацій у навчанні англомовної лексики дітей молодшого шкільного віку

Когут К.А. Навчання англійської мови дітей дошкільного віку

Кравчук К.М. Проблема варіантності англійської мови (на прикладі канадської англійської мови)

Кузнецова О.О. Самостійна робота з англійської мови учнів 4 класів

Кулешова В.М. Ігри як метод покращення сприйняття матеріалу з англійської мови на початковому етапі

Куліш Ю.О. Особливості використання музичних римівок у процесі вивчення англійської мови дітьми дошкільного віку

Купрєєва А.А. Використання технічних засобів навчання як запорука підвищення ефективності вивчення англ.мови в початковій школі

Кулецька Т.Ю. Використання проблемних ситуацій на уроках англійської мови в початквоих класах

Курочкіна А.І. Використання сучасних технологій для вивчення англійської мови у загальноосвітніх навчальних закладах

Левченко І.В. Методи та форми застосування мультимедійних засобів у навчанні англомовної лексики дітей старшого дошкільного віку

Ломаченко Н.І. Особливості застосування технологій анімації у навчанні АМ дітей старшого дошкільного віку

Лященко К.В. Google-сервіси: можливості та перспективи використання у сучасному освітньому середовищі

Маханькова О.О. Complex training as a mean of primary school teachers’ foreign language competence forming

Мазурець О.С. Застосування технології Hot Potatoes у навчанні англомовного говоріння дітей старшого дошкільного віку

Машовець Н.С. Інтерактивна гра як засіб формування лексичної компетенції учня початкової школи

Мандриченко М.С. Метод проектів як засіб реалізації сучасних технологій в опануванні іноземними мовами

Мельник М.А. Ефективність використання англомовного фольклору при вивченні теми “Пори року” зі старшими дошкільниками

Миколаєнко М.О. Розвиток педагогічної діагностики у Великій Британії

Міссюра С.Г. Використання автентичних текстів на уроках англійської мови в початковій школі

Мілько О.А. Здоров'язбережувальні технології в процесі навчання молодших школярів англійської мови

Науменко М.С. Використання фольклору у процесі навчання німецькій мові дітей дошкільного віку

Орлова Д.Г. Webquest technology in the process of primary school students’ English language grammar skills forming

Павелко М.О. Застосування комп’ютерних програм при навчанні іноземних мов у ДНЗ

Паншина Л.Ю. Використання асоціативних ігор на уроках іноземної мови у початкових класах

Паутова В.В. Вплив французьких запозичень на англійську мову

Пономаренко О.Г. Ефективні шляхи навчання англійської абетки у початковій школі

Погорецька Н.А. Cучасні концепції навчання школярів іноземної мови

Потапенко Є.П. Формування іншомовної лексичної компетенції дітей середнього дошкільного віку

Пугач А.Ю. Розвиток життєвої компетенції дітей дошкільного віку на заняттях німецької мови

Пушкар М.І. Теоретичні та методологічні засади проблем перекладу

Пінігіна Ю.Г. Застосування методу проектів у викладанні іноземної мови як засіб створення навчального середовища

Розумна А.О. Відмінності британського та американського варіантів сучасної англійської мови

Рухницька П.В. Роль мовленнєвої гри у навчанні усного англомовного мовлення дітей старшого дошкільного віку

Ряба С.А. Foreign language teaching in compulsory school: Finnish experience

Сараєва Т.О. Мобільне навчання як технологія формування іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів

Свець М.А. Технологія «перевернутого» класу на уроках іноземної мови в початковій школі

Симоненко К.О. Аудіо медіатексти як дидактичний засіб навчання іноземних мов у початковій школі

Сидоренко В.В. Використання віршованих творів як засобу стимулювання мовл. діяльності учнів на уроках іноземної мови в поч. школі

Сізоненко К.В. Сутність проектної технології у навчанні ІМ учнів четвертого класу

Скляр А.А. Використання тренінгових систем на заняттях з англійської мови у дошкільних навчальних закладах

Семишкур М.В. Формування навичок читання англійською мовою в учнів початкової школи

Стеценко І.В. Використання дидактичних ігор на уроках англійської мови в початковій школі

Страх В.В. Особливості англо-українського худ. перекладу авторських неологізмів(на матеріалі трилогії Д.Р.Р.Толкіна "Володар Перснів")

Титарчук І.В. Розвиток умінь творчого мислення на уроках англійської мови у початковій школі

Ткачук О.В. Застосування методу повної фізичної реакції у навчанні англійської мови дітей старшого дошкільного віку

Тітова О.В. Застосування лексичних ігор у навчанні англійської мови молодших школярів

Трохманенко А.В. Modern vocabulary in the English language: contemporary trends

Чепурна І.В. Ефективні прийоми навчання говоріння англійської мови учнів першого класу початкової школи

Шакшуєва Є.В. Формування англомовних діалогічних умінь в учнів початкової школи

Шкарабура Я.Р. Візуалізація мовних явищ на початковому етапі вивчення іноземних мов

Шиндор Т.М. Особливості формування іншомовної фонетичної компетенції в учнів початкової школи

Шморгун І.В. Застосування рольової гри у процесі навчання іншомовного діалогічного мовлення молодших школярів

Яцюта О.О. Методична підготовка вчителів англійської мови до роботи в початковій школі у Великій Британії

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама