Збірник наук. праць. - Випуск 17

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 12:59, 22 вересня 2015; V.yurchenko (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини. – Випуск 17. – К., 2015. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_17

Vistnyk 17.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № __ від _________ 2015р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи, завідувач кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, Провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, завдувач кафедри педагогіки та психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою початкової освіти та методик гуманітарних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Котенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Гріньова Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, 2015
© http://www.psyh.kiev.ua, 2015


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернет-спільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


ЗМІСТ

Пeрeдмова

Абрамова О.О. Неофіційні антропонімічні номінації в соціально-віковому аспекті (на матеріалі німецької мови)

Андорал А.А. Розвиток навичок англомовного писемного мовлення у початковій школі

Байдюк Л.М. Інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі

Бачинська О.Ю. Інноваційні підходи до вивчення іноземних мов молодших школярів

Беспала М.І. Формування навичок самостійної роботи з англійської мови учнів початкової школи

Бевз Н.П. Порівняльна лінгвокультурологія як наука про мову та культуру

Берізко М.І. Використання електрон. навч. програм як засіб підвищення рівня володіння ІМ в організації сам. роб. студентів

Білолипецький Д.А. Проблеми підготовки дітей дошкільного віку до вивчення англійської мови: аспект мовленнєвої діяльності

Блоцька С.І. Навчання учнів старшої школи комунікативним моделям поведінки британців

Бондаренко Ю.В. Формуюче оцінювання у навчанні іноземної мови дітей дошкільного віку

Бондарина Л.В. Способи організації професійно-орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх фахівців сфери туризму

Бункевич О.В. Іноземна мова як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх менеджерів з туризму

Вакулюк В.В. Cистема професійної підготовки майбутніх викладачів іноземної мови в університетах Канади

Ващенко О.І. Формування полікультурної свідомості у молодшого школяра

Галич О.Ю. Відбір навчальних ігор в формуванні писемної компетентності учнів початкової школи

Гарасименко Б.С. General Characteristics of Everyday Collocations in the English Language

Герасименко О.Р. Використання комп’ютерних програм у навчанні іноземних мов учнів початкової школи

Герасим'юк Н.С. Геймізація навчання як засіб підвищення мотивації молодших школярів на уроках іноземної мови

Головатенко Т.Ю. “One mother tongue plus two foreign” training principle implementation in the germany educational policy

Головко Р.П. Застосування технологій інтерактивного навчання іноземних мов у початковій школі

Гончарук А.В. Застосування дидактичних ігор на уроках англійської мови у початковій школі на прикладі граматичної конструкції «to be going to»

Горіленко А.Ю. Структурні та семантичні особливості медичного англомовного сленгу

Грищенко В.Г. Використання Інтернет-ресурсів на заняттях з англійської мови у дошкільному навчальному закладі

Гулєвич М.О. Гра та ігрова ситуація як один з ефективних прийомів навчання іноземної мови у початковій школі

Данилюк В.М. Застосування ІКТ на уроках англійської мови в початковій школі як засіб підвищення якості навчання молодших школярів

Дениско С.М. Лексико-стилістичні зсуви у навчальному перекладі з англійської мови на українську (на матеріалі студентських робіт)

Друць І.В. Інтернетизація як засіб підвищення рівня володіння іноземною мовою

Дубінська З.В. Мультимедіні презентації у навчанні іншомовної лексики дітей старшого дошкільного віку

Єрмоленко М.В. Стилістичні особливості перекладу англомовних поетичних текстів українською мовою

Жабська О.П. Навчання читання англійською мовою учнів четвертих класів на основі автентичних текстів учнів

Журавльова А.Ю. Застосування лінгвістичних казок у навчанні іншомовної фонетики молодших школярів

Загара І.М. Формування умінь письмової компресії тексту у студентів-магістрантів

Загладько Т.А. Комунікативна концепція в процесі вивчення іноземної мови дітей молодшого шкільного віку

Зарванська А.С. Актуальність вивчення англійської мови дітьми дошкільного віку

Зіміна В.В. «Go» phrases: general characteristics and ways of usage

Корнєєва К.О. Формування фонологічної компетенції німецької мови як другої іноземної в порівняльному аспекті

Король І.В. Метод Сase Study як форма підвищення ефективності навчання іноземних мов молодших школярів

Кот Т.Г. Особливості навчання англійської мови учнів перших класів

Кочерга І.М. Формування іншомовних умінь учнів початкової школи на уроках англійської мови засобами мультиплікації

Кріт О.В. «Get» phrases: general characteristics and ways of usage

Крохмаль Н.В. Реалізація принципу наочності під час навчання англійської мови молодших школярів

Кузьменко І.С. Імплементація мультисенсорного методу на уроках іноземної мови в початковій школі

Кучерява Я.О. The phenomenon of colour idioms in English

Кучковська А.І. Вплив раннього вивчення іноземної мови на розвиток особистості дитини дошкільного віку

Лавриненко Д.Г. Smart- технологія як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів початкової школи на уроках англійської мови

Липчук Я.Б. Формування іншомовленнєвих навичок за допомогою Інтернет-ресурсу блогів

Лупій О.О. Facial expressions as one of the parts of body language used in teaching English

Лященко К.В. Phrasal verbs in English: ways of formation and usage

Малєєва І.І. Дидактична гра – шлях до опанування іноземної мови в початковій школі

Мамчур А.М. Використання різних видів наочності на уроках іноземної мови у початковій школі

Марецький О.М. Проектна технологія у навчанні іноземної мови як засіб розвитку пізнавального інтересу молодших школярів

Молокова О.Ю. Cучасні технології навчання англійської мови у дітей дошкільного віку

Мосієнко Ю.О. Texting in English: modern trends and tendencies

Назарок В.В. МАС як здоров’язбережувальна технологія на занятті з англійської мови в дошкільному навчальному закладі

Огородник І.О. Позитивні та негативні аспекти вивчення іноземних мов на різних вікових етапах дошкільного дитинства

Опанасенко О.В. Застосування технології «Mind map» у навчанні іншомовної лексики молодших школярів

Панасюк Д.С. Застосування МАС у процесі формування іншомовленнєвих лексичних навичок дітей дошкільного віку

Паншина Л.Ю. До питань формування вторинної мовної особистості молодшого школяра на уроках німецької мови

Паустовська М.В. Програмне забезпечення формування іншомовної компетентності дітей старшого дошкільного віку в сучасних ДЗ

Пашуля Ю.В. Психологічна готовність дитини молодшого шкільного віку до навчання іноземних мов

Петриченко Н.А. Використання інтерактивної дошки у навчанні англійської мови у початковій школі

Петрушко Г.В. Іншомовна підготовка вчителя у вищих навчальних закладах Нідерландів

Погоріла Д.О. Впровадження гри у процесі навчання іншомовної лексики у початковій школі

Поліщук О.В. Застосування комп’ютерних технологій для навчання англомовної лексики дітей п’ятого року життя

Полотнянко А.В. The phenomenon of clipping as one of the means of word formation in the English language

Постолова О.О. Дискурсно-прагматичнi особливостi дитячого мовлення (на матерiалi сучасної англiйської мови)

Постолов А.О. Adoption of CLIL opportunities in the specific CLIL programmes and implementation

Прима Л.О. Навчання іноземних мов молодших школярів в Італії

Проскурко А.Г. Актуалізація проблеми урахування психофізіологічних особливостей розвитку дитини у процесі раннього навчання ІМ

Пукас О.А. Раннє навчання іноземних мов в Чехії

Пуховець Л.О. Підвищення комунікативної компетентності менеджерів туризму в процесі вивчення іноземної мови

Роєнко С.С. Впровадження проектної технології на уроках іноземної мови у початковій школі

Салій А.М. Специфіка абревіатур англійської мови в Інтернет-дискурсі

Сараєва Т.О., Бородавко М.О. Навчання ІМ дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в Україні: традиції, інновації, перспективи

Сащук Т.В. Усталені словесні комплекси німецької мови як засіб розвитку іншомовної соціокультурної компетенції молодших школярів

Свець М.А. Specific features of prepositions in the English language

Симоненко К.О. Застосування технології «Storytelling» у навчанні англійської мови молодших школярів

Сізоненко К.В. Формування творчої особистості молодшого школяра у змісті предмета «англійська мова»

Сірак Ю.П. Використання анімаційних ресурсів на заняттях з іноземної мови в дошкільних навчальних закладах

Слюсарчук І.В. Іноземна мова як фактор соціального та особистісного розвитку

Терлюк А.О. Computer-Assisted Language Learning у навчанні англійської мови молодших школярів

Титарчук І.В. Застосування педагогічних технологій у навчанні англійської мови учнів початкової школи

Ткачук О.В. Роль образної пам'яті дитини дошкільного віку у навчанні англійської мови із застосуванням ейдетики

Токарець О.А. Застосування мовного портфоліо у навчанні англійської мови учнів четвертого класу

Топольницька О.О. The difference between understanding gestures in the process of international communication

Феофентова М.О. Специфіка використання евристичних методів навчання молодших школярів у процесі вивчення англійської мови

Щербина Є.В. Роль іноземних мов у професійній діяльності менеджера туризму

Юрченко К.М. Виховання молодших школярів методами гри у процесі вивчення англійської мови

Юрчук Я.А. Критеріальний підхід до застосування наочності на уроках англійської мови в 1 класі ЗНЗ

Яценко Ж.В. Використання мультимедійних технологій у навчанні англійській мови у дошкільному освітньому закладі

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама